Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2023)

Condiții de admitere

Pentru domeniul Educație Fizică și Sport:

Media de admitere:

 • 60% Nota la Proba sportivă (la alegere);
 • 40% Media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Media la Limba română a ultimului an de studiu din liceu;
 2. Media anilor de studii de liceu.

Pentru domeniul Kinetoterapie:

Probă eliminatorie: probă sportivă la alegere (notat cu Admis/Respins).

Media de admitere:

 • 60% Teză scrisă la „Biologie” clasa a XI-a;
 • 40% Media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Media la Limba română a ultimului an de studiu din liceu;
 2. Media anilor de studii de liceu.

Taxa de înscriere

 • 300 lei/specializare

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 3500 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2023/2024

Ce poți studia

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îţi oferă oportunitatea de a studia în domeniul educaţiei fizice şi sportive, precum şi în domeniul kinetoterapiei şi motricităţii speciale. Beneficiezi atât de cursuri şi seminarii teoretice, cât şi de cursuri practice şi stagii în organizații. Ai şansa de a lucra alături de cadre didactice tinere, dinamice, foarte bine pregătite, care participă la competiţii sportive sau fac parte din echipe ce pregătesc loturi olimpice. Poţi participa, alături de colegii tăi, la competiţii sportive studenţeşti şi universitare, unde facultatea a avut mereu rezultate notabile.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

Ce spun colegii tăi mai mari despre Facultate

Cursuri online pentru elevi

Exprimarea potențialului uman la nivel performanțial în educație fizică, sport și kinetoterapie, Conf. univ. dr. Ileana-Monica POPOVICI

Motricitate umană, de la pasiune la știință, Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU

„Cariera dublă – pasul spre performanță”, Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAȘEI

De ce la noi

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îţi pune la dispoziţie echipamente moderne pentru activităţi sportive de actualitate (caiace de agrement, windsurf, kite-surf, echipamente alpine) utilizate în cadrul disciplinelor dedicate: turism, orientare turistică, ski şi expediţii de practică de înot – vâslit. De asemenea, dispune de o bază materială modernă pentru desfăşurarea lecţiilor practico-metodice, săli de curs şi seminarii pentru desfăşurarea activităţilor teoretice, cabinete metodice şi o bibliotecă de specialitate care asigură studenţilor materiale informative pentru un învăţământ de calitate.

Îţi stau la dispoziţie următoarele resurse: sală fitness cu aparatură specifică, două săli de gimnastică dotate corespunzător, sală haltere-culturism cu aparatură specifică, două săli pentru jocuri sportive, dintre care una are covor sintetic, panouri transparente şi coşuri elastice, un teren de tenis-baschet în aer liber cu covor sintetic, instalaţie nocturnă şi împrejmuire adecvată, un ministadion cu pistă de 200 de metri, miniteren de fotbal, sector sărituri şi sector aruncări, un teren handbal-fotbal, un teren baschet, un teren volei. Dacă doreşti să beneficiezi de o arie generoasă de activități sportive, workshop-uri tematice şi lecții practice de inițiere în diverse discipline sportive poți să devii membru al cercurilor studențeşti de qwan ki do, gimnastică, gimnastică & karate-shotokan, fitness & culturism, capoeira, fitness & aerobic. Asociaţia Tinerilor din Educaţie Fizică şi Sport-„Tinere Talente” sau Asociaţia Club Sportiv Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” Iaşi sunt alte două oportunități de a experimenta o paletă generoasă de activități specifice domeniului.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dezvoltă colaborări cu universităţi din Franţa, Portugalia, Spania, Polonia, Republica Cehă, Republica Moldova, Italia, Olanda, Germania, în cadrul programelor europene Erasmus+ şi cu toate facultăţile de educaţie fizică şi sport din România.

Crezul nostru este animat de dorinţa de a pregăti viitori specialişti care se pot adapta cu uşurinţă la dinamica acceleratã a realităţii domeniului sportului şi la obţinerea excelenţei şi succesului în furnizarea serviciilor sportive educaţionale şi comerciale.

Ce poți face după ce termini

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport te echipează cu un pachet de cunoştinţe, abilităţi practice şi competenţe interdisciplinare ce oferă oportunitatea inserţiei reale pe piaţa muncii, în contextul dezvoltării personale şi creative. Tipologia ariilor profesionale cuprinde meserii precum: kinetoterapeut, profesor de educație fizică, instructor sportiv, instructor de fitness & aerobic, monitor în tabere pentru copii, adolescenți şi adulți, antrenor, animator sportiv, ghid sportiv, monitor de timp liber şi animator socio-educativ.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • Modalități de plată a taxei de admitere:
  • Poți plăti taxa de admitere online:

– cu cardul din contul de candidat pe platforma eadmitere.uaic.ro prin euplatesc.ro. Plata cu cardul este disponibilă doar după ce selectezi o opțiune de locuri, adică program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) sau cu taxă. După ce ai efectuat plata cu cardul confirmarea apare automat în platformă;

–  în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.

  • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici.

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii  AICI

Actele necesare

➢ Înscrierea online
Candidații care optează pentru înscrierea online vor folosi platforma de înscriere a Universității eadmitere.uaic.ro, urmărind indicațiile de utilizare a acesteia oferite de către departamentul tehnic și comisia de admitere.
Fișa de înscriere va fi generată de către platforma de admitere în urma completării de către candidat a câmpurilor prevăzute de platformă, precum și a opțiunilor de admitere în ordinea preferințelor.
Dosarul de admitere va conține documentele, menționate mai jos, scanate sau fotografiate în bune condiții tehnice, candidatul asumându-și, prin încărcarea lor pe platformă, autenticitatea documentelor. Acestea vor fi depuse în original în momentul confirmării locului, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

➢ Înscrierea prin depunerea dosarului în format fizic
Înscrierea la concursul de admitere se face prin prezența fizică a candidatului pe baza cărții de identitate / pașaportului și a celorlalte documente prevăzute pentru înscriere.
Înscrierea poate fi făcută de către candidat sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe baza de procură notarială.
Pentru înscrierea la admitere, candidații vor completa o fișă de înscriere în format online, la care se anexează următoarele acte:

 1. diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original (se acceptă diploma de Bacalaureat în copie dacă s-a efectuat o înscrierea prealabilă la o altă facultate, caz în care se va adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere) sau diploma de Bacalaureat sau un document echivalent și atestatul de echivalare emis de CNRED, pentru studiile efectuate în afara României sau dosarul de echivalare complet în vederea transmiterii de către Universitate către CNRED sau adeverință de Bacalaureat în original (doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022/2023 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii la concursul de admitere);
 2. foaia matricolă pentru clasele IX-XII (IX-XIII), în original şi copie;
 3. cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) în original* și copie;
 4. certificat de naştere în original* și copie;
 5. certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original* și copie;
 6. adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul) – eliberată de medicul de familie;
 7. adeverință medicală din care să rezulte faptul că persoana respectivă poate susține probe sportive / activități sportive practice, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educație Fizică și Sport, să atașeze la adeverință, traseul EKG 4 DE EFORT cu mențiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”, eliberat de medicul de medicină sportivă, medic cardiolog sau medic specializat în medicină internă;
 8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unei instituții de învățământ superior: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget / taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. 3 fotografii color tip legitimaţie (format 3/4 cm);
 10. acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal (Anexa IV);
 11. dovada achitării taxei de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă;
 12. dosar plic carton.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere


Precizări privind echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale în străinătate, vor depune la facultăţi la comisiile de admitere, sau online pe site-ul de admitere: eadmitere.uaic.ro, în perioada înscrierilor, dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatului de echivalare a studiilor emis de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (eadmitere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate.  Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Înscriere la sediul facultăţii: Candidatul va depune două dosare din care unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate (conform programului de înscriere al facultății).

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
 • Informații complete despre confirmarea locului sunt publicate AICI.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023.

După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au semnat contractul de studii și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Atenție, acestea sunt ultimele medii de la admiterea din 2022. Ele sunt prezentate strict cu caracter informativ. De la an la an, mediile minime/maxime pot varia semnificativ.

Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2023)

 

Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență organizate la Extensiunea UAIC din Chișinău, Republica Moldova.

Condiții de admitere

Probă eliminatorie: Probă sportivă la alegere (notat cu Admis/Respins).

Media de admitere:

 • 100% media anilor de studii liceale.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere aflați pe ultimele locuri:

 1. Media de la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în ultima clasă de studii liceale.

Taxa de înscriere

NU se percepe taxă de înscriere.

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

Număr de locuri

Numărul de locuri pentru candidații de etnie romă este distribuit pe facultăți conform informațiilor de pe această pagină

Acte necesare – Licență

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Acte necesare – Master

 • diploma de bacalaureat – în original;
 • diploma de licenţă – în original;
 • suplimentul al diploma de licenţă/foaie matricolă – în original;
 • certificat de naştere – în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – în copie legalizată;
 • carte de identitate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 2 fotografii 3/4;
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Media de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform condițiilor detaliate pentru fiecare facultate pe această pagină

Cazare în perioada admiterii

Candidații care vor susține probe de concurs în cadrul procesului de admitere au posibilitatea de a se caza în căminele C2 și C4, din complexul studențesc „Târgușor – Copou”, împreună cu însoțitorii, dacă este cazul.

Cazarea se face în baza unei cereri trimise în perioada 10-14 iulie 2023 (până la ora 14.00), la adresa cazare@uaic.ro, și a răspunsului comunicat solicitantului.

Costurile de cazare:

 • Căminul C2 – 39 lei/loc/zi
 • Căminul C4 – 26 lei/loc/zi

Mai multe detalii sunt publicate la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Cât costă și când se fac cazările

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Vezi AICI informații despre tarifele de cazare și calendarul cazărilor.

Citește și:

Vezi și:

GALERIE FOTO

Pune o întrebare despre Admitere

Primești prin email noutățile și informațiile care te interesează

Contact