Admiterea la Doctorat 2023

Contact

Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Telefon: 0232 20 1023
E-mail:doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024

Calendarul admiterii la doctorat 2023

Sesiunea I

 

 • înscrierea candidaţilor: 04 – 08 septembrie;

 • selecţia candidaţilor: 11 – 13 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 14 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 15 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 18 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 19 septembrie;

 • confirmarea ocupării locului: 20 și 22 septembrie.

Sesiunea a II-a

 

 

 • înscrierea candidaţilor: 19 – 20 septembrie;

 • selecţia candidaţilor: 22 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 23 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 25 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 26 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 27 septembrie;

 • confirmarea ocupării locului: 28 și 29 septembrie.

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2023/2024

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an

(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

Biologie

 

5500- Români și cetățeni UE 300- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Chimie

 

5000 150
Drept

 

6000 300
 

FEAA

 

6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Filosofie și Științe Social – Politice

 

5000 250
Fizică

 

5000 200
Geografie şi Geologie

 

5000 300
Informatică

 

6000 300
Istorie

 

6000 250
Litere

 

6000- Români și cetățeni UE 300- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Matematică

 

5000 200
Psihologie şi

Stiinte ale Educaţiei

6000 300
Teologie Ortodoxă 5000 250
Educație Fizică și Sport 6000 500

Probele concursului de admitere și criterii de departajare

 

 

Școala doctorală

 

Probe de concurs

 

Criterii de departajare

 

Observații

Biologie

 

Probă orală – prezentare proiect de cercetare (50%)+ interviu (20%)

Probă scrisă: fișă de autoevaluare a activității științifice (30%).

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu din ciclul de master

Media minimă de admitere este 8

 

Tematica și bibliografia sunt propuse de conducătorii de doctorat

Chimie

 

Probă orală – interviu 1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media aritmetică dintre:

a) media anilor de studii de licenţă

b) media anilor de studii de master

Media minimă de admitere este 8
Drept

 

Probă scrisă: proiect de cercetare doctorală – 50%

 

Probă orală: interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Nota obţinută de candidat în cadrul programului de licenţă, la materia care constituie principala direcţie de cercetare doctorală

Forma şi întinderea proiectului de cercetare doctorală sunt stabilite de fiecare conducător de doctorat în parte
FEAA

 

Proiect – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media dosarului de admitere

2. Media dosarului de disertaţie

La interviul de admitere se acordă un punctaj suplimentar pentru rezultatele anterioare de cercetare ale candidaţilor
Filosofie şi ştiinţe social-politice

 

Probă scrisă – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu la masterat

 –
Fizică

 

Probă scrisă – 50%

 

Probă orală – 50%

1. Notele de la examenul de licență

2. Notele de la examenul de disertație

 

Proba scrisă – 2 subiecte din tematica de admitere la doctorat (un subiect se specialitate și un subiect de fizică generală)

 

Proba orală – stadiul actual al cercetării în domeniul ales, motivația referitoare la alegerea temei, un rezumat al rezultatelor științifice anterioare

 

Media minimă de admitere este 8

 

Geoștiințe

 

Examen oral 1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu, ECTS, de la studiile universitare  de licenţă

 –
Informatică

 

Online:

Prezentare scrisă

Interviu

 

Faţă-în-faţă:

Test scris

Interviu

1. Nota la examenul de disertaţie

2. Nota la examenul de licenţă

3. Media de absolvire a studiilor de licenţă (fără nota de la examenul de licenţă)

– Bibliografia va fi publicată pe site-ul Şcolii Doctorale de Informatică
Istorie

 

Probă scrisă: 50%

Probă orală: 50%

1. Nota de la proba orală

2. Media examenului de licență 

3. Media examenului de disertație

Proba scrisă  – subiecte din aria tematică și bibliografia propuse de fiecare conducător de doctorat

Interviu – bazat pe tematica și bibliografia propuse de conducătorul de doctorat

Admitere on-line: Interviu
Matematică

 

Test scris și examinare orală din tematicile publicate – 50%

Prezentarea proiectului de cercetare – 50%

Evaluarea aptitudinilor de cercetare dovedite

1. Nota examenului de disertație

2. Media ECTS de absolvire a studiilor de master (fără nota de disertaţie)

3. Media examenului de licenţă

Candidatul trebuie să obţină minim nota 8 la evaluarea în faţa comisiei
Psihologie și

Științe ale Educației

Examen oral

a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare – 50%

b) prezentarea proiectului de cercetare – 50%

1 Media examenului de disertație

2 Media examenului de licență

 

Studii filologice Probă scrisă (pe baza bibliografiei afişate pe site) – 50%

 

Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50%

1. Media examenului de disertație, iar acolo unde lipseşte, media examenului de licenţă

2. Media ECTS a studiilor de master

3. Media ECTS a studiilor de licenţă

Se pot înscrie:

– absolvenţi cu diplomă de master (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (ştiinţe umaniste: filosofie, istorie, psihologie, jurnalism, ştiinţele comunicării, studii culturale) şi absolvenţii din promoţiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învăţământului universitar de lungă durată;

–  doar candidații care au o medie de minimum 8,00 între examenul de licență și disertație

 

 

 

Teologie

 

Probă scrisă – Teologie Dogmatică Ortodoxă – 40%

Probă orală/ scrisă – probă de specialitate, în funcţie de direcţia de cercetare aleasă de candidat

1. Media de înscriere la concurs

2. Media de la disciplina de specialitate

3. Media de la disciplina Teologia Dogmatică

 

1.Eligibili -absolvenți ai studiilor de licență în domeniul Teologie și de master în domeniul științelor socio-umane

2. Media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8,51. Din această medie, 70% reprezintă media anilor de studii de licenţă şi nota obţinută la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie.

3. Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Știința Sportului și Educației Fizice Prezentarea design-ului cercetării – 40%

Interviu – 40%

Evaluarea realizărilor ştiinţifice ale candidaţilor (Listă cu lucrări, cărţi, participări în proiecte etc.) – 20%

1 Media concursului de admitere la doctorat

2 Media examenului de disertație

3 Nota la proba Prezentarea design-ului cercetării

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.