Calendarul admiterii

 • înscrierea candidaţilor: 02 – 06 septembrie;

 • selecţia candidaţilor: 09 – 11 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 12 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 01.10.2019.

Contact – Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – 0232 201023

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2019/2020

Nr. Crt. Facultatea Cuantumul taxei de şcolarizare / an Cuantumul taxei de admitere
1 Biologie 5000 250
2 Chimie 5000 150
3 Drept 6000 300
4 FEAA 6000 250
5 Filosofie și Științe Social-Politice 5000 250
6 Fizică 5000 200
7 Geografie şi Geologie 5000 300
8 Informatică 6000 200
9 Istorie 5000 200
10 Litere 5000 200
11 Matematică 5000 150
12 Psihologie și Științe ale Educației 6000 300
13 Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 5000 250

Numărul de locuri

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români  și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2019:

 

 

Nr.

crt.

ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL DE DOCTORAT LOCURI REPARTIZATE
IF cu bursă Domenii prioritare

(IF fără bursă)

IF/IFR fără bursă
români rromi
TOTAL 155 80 5 58 12
1. BIOLOGIE Biologie 7 1 0
2. CHIMIE Chimie 4 3
3. DREPT Drept 2 1 1
4. ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică şi statistică

Informatică economică

Economie şi afaceri internaţionale

Management

Marketing

11 1 14 2
5. FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE Filosofie

Sociologie

Ştiinţe politice

Ştiinţe ale comunicării

8 10 2
6. FIZICĂ Fizică 8 1
7. GEOȘTIINȚE Geografie

Geologie

Știința mediului

10 1 5 2
8. INFORMATICĂ Informatică 3 6 1
9. ISTORIE Istorie 7 2
10. STUDII FILOLOGICE Filologie 9 6 1
11. MATEMATICĂ Matematică 2
12. PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI Psihologie

Științe ale Educației

5 1 9 1
13. TEOLOGIE ORTODOXĂ Teologie 3 1 1
14. ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE Știința Sportului și Educației Fizice  

1

 

 

1

 

1

Informații pentru candidații de etnie romă

12 locuri la IF/IFR, fără bursă

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;

Informații pentru candidații români de pretutindeni

5 locuri buget IF cu bursă,  3 buget IF fără bursă, 10 locuri cu taxă

Informații utile

 1. Locul în care se va desfășura înscrierea candidaților la admitere:
 • Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Rectorat – Corp A

 

 1. Condiții de eligibilitatesunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de master obținute în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

                             – pentru verificarea eligibilității diplomelor, instituțiile de învățământ superior vor consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md , iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx , alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv  http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute , unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.

 1. Înscrierea și admiterea românilor de pretutindeni la studiile universitare de doctorat din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face în baza Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018, a Procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat, începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018 și a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020
 1. Conform OMEN 4107 din 06.07.2018, candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român.
 1. Informații referitoare la probele concursului de admitere pentru doctorat și criteriile de departajare din cadrul fiecărei școli doctorale se găsesc în Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020
 1. Înaintea depunerii dosarului de înscriere, candidatul trebuie să obțină acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale
 1. Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;

curriculum vitae;

− lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);

− atestatul de competență lingvistică – limba română, nivel minim B1. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limbă română persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/ instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate;

− atestat de cunoaştere a unei limbi străine (minim B1), eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;

− original* și copie a certificatului de naştere;

− original* și copie a actului de identitate care atestă domiciliul în străinătate;

− original* și copie a pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează condidatul – copie după primele 3 pagini

− original* și copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;

declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;

− copie tradusă (după caz) a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;

− copie tradusă (după caz) a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;

− diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor), tradusă (după caz);

− alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.