Admiterea la Doctorat 2024

Contact

Compartimentul Studii Universitare de Doctorat

Telefon: 0232 20 1023
E-mail:doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025

Calendarul admiterii la doctorat 2024

Sesiunea iulie 2024

 

 • înscrierea candidaţilor: 18 – 19 iulie;

 • selecţia candidaţilor: 22-23 iulie;

 • afişarea rezultatelor: 24 iulie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 25 iulie;

 • afişarea rezultatelor: 26 iulie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 29 iulie;

 • confirmarea ocupării locului: 30 și 31 iulie.

Sesiunea septembrie 2024

 

 

 • înscrierea candidaţilor: 09 – 13 septembrie;

 • selecţia candidaţilor: 16-19  septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 20 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 23 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 24 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 24 septembrie;

 • confirmarea ocupării locului: 25 și 26 septembrie.

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2024 – 2025

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an

(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

Biologie

 

5500- Români și cetățeni UE 300- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Chimie  5000 150
Drept  6000 300
 

FEAA

 

6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Filosofie și Științe Social – Politice  5000 250
Fizică 5000 200
Geografie şi Geologie 5000 300
Informatică 6000 300
Istorie 6000 250
Litere  6000- Români și cetățeni UE 350- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Matematică  6000 200
Psihologie şi Științe ale Educaţiei 6000 300
Teologie Ortodoxă 5000 250
Educație Fizică și Sport 6000 500

Probele concursului de admitere și criteriile de departajare

 

Facultatea  Probe de concurs Criterii de departajare Observații
Biologie  Probă orală – prezentare proiect de cercetare (50%)+ interviu (20%)

Probă scrisă: fișă de autoevaluare a activității științifice (30%).

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu din ciclul de master

Media minimă de admitere este 8

 

Tematica și bibliografia sunt propuse de conducătorii de doctorat

Chimie

 

Proba 1:

Interviu – prezentare orală a proiectului de cercetare doctorală (50%)

Proba 2:

Portofoliul ştiintific al candidatului care să includă (50%):

(a)   Proiect de cercetare doctorală / referat / raport de documentare ştiinţifică pe tema de doctorat (cca 3 pag) – cerinţă minimală (30%);

Rezultate activitate ştiinţifică demonstrată prin: articole, mobilitati Erasmus şi alte tipuri, participari la conferinţe etc (20%)

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media aritmetică dintre:

a) media anilor de studii de licenţă

b) media anilor de studii de master

Media minimă de admitere este 8
Drept

 

Probă scrisă: proiect de cercetare doctorală – 50%

 

Probă orală: interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Nota obţinută de candidat în cadrul programului de licenţă, la materia care constituie principala direcţie de cercetare doctorală

 –
FEAA

 

Proiect – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media dosarului de admitere

2. Media dosarului de disertaţie

La interviul de admitere se acordă un punctaj suplimentar pentru rezultatele anterioare de cercetare ale candidaţilor
Filosofie şi Știinţe Social-Politice

 

Probă scrisă – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu la masterat

 –
Fizică  Probă scrisă – 50%

 

Probă orală – 50%

1. Notele de la examenul de licență

2. Notele de la examenul de disertație

 

Proba scrisă – 2 subiecte din tematica de admitere la doctorat (un subiect se specialitate și un subiect de fizică generală)

 

Proba orală – stadiul actual al cercetării în domeniul ales, motivația referitoare la alegerea temei, un rezumat al rezultatelor științifice anterioare

 

Media minimă de admitere este 8

Geoștiințe  Examen oral 1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu, ECTS, de la studiile universitare  de licenţă

 –
Informatică

 

Online:

Prezentare scrisă despre intenţiile de cercetare în legătură cu tema aleasă

Interviu

 

Faţă-în-faţă:

Test scris

Interviu

1. Nota la examenul de disertaţie

2. Nota la examenul de licenţă

3. Media de absolvire a studiilor de licenţă (fără nota de la examenul de licenţă)

– Bibliografia va fi publicată pe site-ul Şcolii Doctorale de Informatică

-Pentru testul scris subiectele sunt propuse de către fiecare coordonator pentru candidaţii proprii

Istorie

 

Probă scrisă: 50%

Probă orală: 50%

1. Nota de la proba orală

2. Media examenului de licență 

3. Media examenului de disertație

Proba scrisă  – subiecte din aria tematică și bibliografia propuse de fiecare conducător de doctorat

Interviu – bazat pe tematica și bibliografia propuse de conducătorul de doctorat

Admitere on-line: Interviu
Litere

 

Probă scrisă (pe baza bibliografiei afişate pe site) – 50%

 

Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50%

1. Media examenului de disertație, iar acolo unde lipseşte, media examenului de licenţă

2. Media ECTS a studiilor de master

3. Media ECTS a studiilor de licenţă

Se pot înscrie:

– absolvenţi cu diplomă de master (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (ştiinţe umaniste: filosofie, istorie, psihologie, jurnalism, ştiinţele comunicării, studii culturale) şi absolvenţii din promoţiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învăţământului universitar de lungă durată;

–  se pot înscrie doar candidații care au o medie de minimum 8,00 între examenul de licență și disertație

Matematică

 

Test scris și examinare orală din tematicile publicate – 50%

Prezentarea proiectului de cercetare – 50%

Evaluarea aptitudinilor de cercetare dovedite

1. Nota examenului de disertație

2. Media ECTS de absolvire a studiilor de master (fără nota de disertaţie)

3. Media examenului de licenţă

Candidatul trebuie să obţină minim nota 8 la evaluarea în faţa comisiei
Psihologie și

Științe ale Educației

Examen oral

a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare – 50%

b) prezentarea proiectului de cercetare – 50%

1 Media examenului de disertație

2 Media examenului de licență 

Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloaie”  

 

Probă scrisă – Teologie Dogmatică Ortodoxă – 40%

Probă orală/ scrisă – probă de specialitate, în funcţie de direcţia de cercetare aleasă de candidat – 60%

1. Media de înscriere la concurs

2. Media de la disciplina de specialitate, probă a concursului de admitere

3. Media de la disciplina Teologia Dogmatică, probă a concursului de admitere

 

1.Eligibili -absolvenți ai studiilor de licență şi master în domeniul Teologie

2. Media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8,51. Din această medie, 70% reprezintă media dintre fiecare an de studii de licenţă şi nota obţinută la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media dintre fiecare an de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie. Va intra în calcul media aritmetică a fiecărui ande studii de licenţă şi master

3. Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Știința Sportului și Educației Fizice Prezentarea design-ului cercetării – 40%

Interviu – 40%

Evaluarea realizărilor ştiinţifice ale candidaţilor (Listă cu articole, cărţi, participări în proiecte etc.) – 20%

1 Media concursului de admitere la doctorat

2 Media examenului de disertație

3 Nota la proba Prezentarea design-ului cercetării

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.