Admitere Doctorat

/Admitere Doctorat
Admitere Doctorat 2019-04-09T13:12:00+00:00
Click pentru a descărca Metodologia de Admitere – Doctorat

Calendarul admiterii

  • înscrierea candidaţilor: 02 – 06 septembrie;

  • selecţia candidaţilor: 09 – 11 septembrie;

  • afişarea rezultatelor: 12 septembrie;

  • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie;

  • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;

  • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 01.10.2019.

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2019/2020

Nr. Crt. Facultatea Cuantumul taxei de şcolarizare / an Cuantumul taxei de admitere
1 Biologie 5000 250
2 Chimie 5000 150
3 Drept 6000 300
4 FEAA 6000 250
5 Filosofie și Științe Social-Politice 5000 250
6 Fizică 5000 200
7 Geografie şi Geologie 5000 300
8 Informatică 6000 200
9 Istorie 5000 200
10 Litere 5000 200
11 Matematică 5000 150
12 Psihologie și Științe ale Educației 6000 300
13 Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 5000 250

Numărul de locuri

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români  și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2018:

 

ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL DE DOCTORAT LOCURI REPARTIZATE
Nr. IF cu bursă Domenii prioritare IFR fără bursă
crt. (IF fără bursă) români rromi
TOTAL 150 75 5 62 8
1 BIOLOGIE Biologie 5 1 1
2 CHIMIE Chimie 4 3
3 DREPT Drept 2 1 1
4 ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie 9 1 15
Finanţe
Contabilitate
Cibernetică şi statistică
Informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
5 FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE Filosofie 8 10
Sociologie
Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării
6 FIZICĂ Fizică 8
7 GEOȘTIINȚE Geografie 9 1 6
Geologie
Știința mediului
8 INFORMATICĂ Informatică 3 6
9 ISTORIE Istorie 8 2
10 STUDII FILOLOGICE Filologie 9 7
11 MATEMATICĂ Matematică 2
12 PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI Psihologie 5 1 10
Științe ale Educației
13 TEOLOGIE ORTODOXĂ „Dumitru Stăniloaie” Teologie 3 1

Informații pentru candidații de etnie romă

8 locuri la IFR, fără bursă

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

  1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
  2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.