Admiterea la Doctorat 2021

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere – Doctorat 2021
Burse doctorale din veniturile proprii UAIC

Calendarul admiterii la doctorat 2021

 • înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepția zilelor de 4 și 5 septembrie);

 • selecţia candidaţilor: 07 – 10 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 16 septembrie

 • confirmarea ocupării locului: 22-24 septembrie

Contact – Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – 0232 201023

Probele concursului de admitere online la doctorat și criteriile de departajare, anul universitar 2021-2022

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2021/2022

Nr. Crt. Facultatea Cuantumul taxei de şcolarizare / an Cuantumul taxei de admitere
1 Biologie 5000 250
2 Chimie 5000 150-taxă de admitere

60-taxă de înmatriculare

3 Drept 6000 300
4 FEAA 6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000- EURO- Cetățeni non-UE 100- EURO- Cetățeni non-UE
5 Filosofie și Științe Social-Politice 5000 250
6 Fizică 5000 200
7 Geografie şi Geologie 5000 300
8 Informatică 6000 200
9 Istorie 5000 200
10 Litere 6000 200
11 Matematică 5000 200
12 Psihologie și Științe ale Educației 6000 300
13 Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 5000 250
 14  Educație Fizică și Sport 6000 500

Numărul de locuri

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai  statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2020

Nr.

crt.

ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL DE DOCTORAT LOCURI REPARTIZATE

BUGET

IF cu bursă Domenii prioritare

(IF fără bursă)

IF/ IFR

fără bursă

IF fără bursă RROMI
TOTAL 155 77 5 72 1
1. BIOLOGIE Biologie 5 1 1
2. CHIMIE Chimie 5 1
3. DREPT Drept 5 1 2
4. ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică şi statistică

Informatică economică

Economie şi afaceri internaţionale

Management

Marketing

10 1 14
5. FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE Filosofie

Sociologie

Ştiinţe politice

Ştiinţe ale comunicării

7 10
6. FIZICĂ Fizică 5 1 3
7. GEOȘTIINȚE Geografie

Geologie

Știința mediului

9 1 7
8. INFORMATICĂ Informatică 4 5
9. ISTORIE Istorie 5 5
10. STUDII FILOLOGICE Filologie 9 9
11. MATEMATICĂ Matematică 2
12. PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI Psihologie

Științe ale Educației

6 7 1
13. TEOLOGIE ORTODOXĂ „Dumitru Stăniloaie” Teologie 3 4
14. ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE Știința Sportului și Educației Fizice 2 4

Distribuirea locurilor cu TAXĂ  pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2020

 

Nr.

crt.

ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL DE DOCTORAT LOCURI REPARTIZATE CU TAXĂ

IF/ IFR

TOTAL 125  
1. BIOLOGIE Biologie 2
2. CHIMIE Chimie
3. DREPT Drept 4
4. ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică şi statistică

Informatică economică

Economie şi afaceri internaţionale

Management

Marketing

20
5. FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE Filosofie

Sociologie

Ştiinţe politice

Ştiinţe ale comunicării

35
6. FIZICĂ Fizică 5
7. GEOȘTIINȚE Geografie

Geologie

Știința mediului

8
8. INFORMATICĂ Informatică 8
9. ISTORIE Istorie 7
10. STUDII FILOLOGICE Filologie 15
11. MATEMATICĂ Matematică
12. PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI Psihologie

Științe ale Educației

12
13. TEOLOGIE ORTODOXĂ „Dumitru Stăniloaie” Teologie 4
14. ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE Știința Sportului și Educației Fizice 5

Informații pentru candidații de etnie romă

1 loc la IF, fără bursă

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;

Informații pentru candidații români de pretutindeni

2 locuri buget, IF, cu bursă

Informații utile

  • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat (anexa la Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021);
  • curriculum vitae;
  • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
  • atestatul de competență lingvistică – limba română, nivel minim B1. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limbă română persoanele care prezintăacte de studii românești (dilpome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/ instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate;
  • atestat de cunoaştere a unei limbi străine (minim B1), eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
  • original* și copie a certificatului de naştere;
  • original* și copie a actului de identitate care atestă domiciliul în străinătate;
  • original* și copie a pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează condidatul – copie după primele 3 pagini
  • original* și copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
  • declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare,   cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
  • copie tradusă (după caz) a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
  • copie tradusă (după caz) a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
  • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor), tradusă (după caz);
  • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
  • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.