Admiterea la Doctorat 2021

Calendarul admiterii la doctorat 2021

  • înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepția zilelor de 4 și 5 septembrie);

  • selecţia candidaţilor: 07 – 10 septembrie;

  • afişarea rezultatelor: 13 septembrie;

  • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie;

  • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;

  • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 16 septembrie

  • confirmarea ocupării locului: 22-24 septembrie

Contact – Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – 0232 201023

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere – Doctorat 2021
Burse doctorale din veniturile proprii UAIC

Probele concursului de admitere online la doctorat și criteriile de departajare, anul universitar 2021-2022

Click AICI pentru detalii

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2021/2022

Nr. Crt. Facultatea Cuantumul taxei de şcolarizare / an Cuantumul taxei de admitere
1 Biologie 5000 250
2 Chimie 5000 150-taxă de admitere

60-taxă de înmatriculare

3 Drept 6000 300
4 FEAA 6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000- EURO- Cetățeni non-UE 100- EURO- Cetățeni non-UE
5 Filosofie și Științe Social-Politice 5000 250
6 Fizică 5000 200
7 Geografie şi Geologie 5000 300
8 Informatică 6000 200
9 Istorie 5000 200
10 Litere 6000 200
11 Matematică 5000 200
12 Psihologie și Științe ale Educației 6000 300
13 Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 5000 250
 14  Educație Fizică și Sport 6000 500

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

  1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
  2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.