Admiterea la Doctorat 2024

Contact

Compartimentul Studii Universitare de Doctorat

Telefon: 0232 20 1023
E-mail:doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025

Calendarul admiterii la doctorat 2024

Sesiunea iulie 2024

 

 • înscrierea candidaţilor: 18 – 19 iulie;

 • selecţia candidaţilor: 22-23 iulie;

 • afişarea rezultatelor: 24 iulie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 25 iulie;

 • afişarea rezultatelor: 26 iulie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 29 iulie;

 • confirmarea ocupării locului: 30 și 31 iulie.

Sesiunea septembrie 2024

 

 

 • înscrierea candidaţilor: 09 – 13 septembrie;

 • selecţia candidaţilor: 16-19  septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 20 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 23 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 24 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 24 septembrie;

 • confirmarea ocupării locului: 25 și 26 septembrie.

Numărul de locuri

Distribuirea locurilor BUGETATE – pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

ŞCOALA DOCTORALĂ LOCURI REPARTIZATE STATISTIC ROMI PRIORITARE TOTAL BUGET din care cu BURSA ME
BIOLOGIE 5 0 1 6 3
CHIMIE 2 0 1 3 2
DREPT 6 0 0 6 3
ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 27 1 0 28 13
FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE 19 1 0 20 10
FIZICĂ 7 0 1 8 4
GEOȘTIINȚE 13 0 0 13 5
INFORMATICĂ 7 0 1 8 2
ISTORIE 9 0 0 9 5
STUDII FILOLOGICE 20 0 0 20 9
MATEMATICĂ 2 0 0 2 1
PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI 15 1 0 16 8
TEOLOGIE 7 0 0 7 4
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 4 0 0 4 2
TOTAL UAIC 143 3 4 150 71

Distribuirea locurilor cu TAXĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ LOCURI REPARTIZATE CU TAXĂ

IF/ IFR

(Români, UE, SEE)

LOCURI REPARTIZATE CU TAXĂ

IF/ IFR

(Români de pretutindeni, bursieri ai statului român, străini CPV)

BIOLOGIE 2
CHIMIE
DREPT 2
ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 15 12
FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE 20 15
FIZICĂ 3 4
GEOȘTIINȚE 6 6
INFORMATICĂ 4 5
ISTORIE 2 1
STUDII FILOLOGICE 12 3
MATEMATICĂ 1
PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI 1 10
TEOLOGIE 3 2
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2024 – 2025

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an

(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

Biologie

 

5500- Români și cetățeni UE 300- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Chimie  5000 150
Drept  6000 300
 

FEAA

 

6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Filosofie și Științe Social – Politice  5000 250
Fizică 5000 200
Geografie şi Geologie 5000 300
Informatică 6000 300
Istorie 6000 250
Litere  6000- Români și cetățeni UE 350- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
Matematică  6000 200
Psihologie şi Științe ale Educaţiei 6000 300
Teologie Ortodoxă 5000 250
Educație Fizică și Sport 6000 500

Probele concursului de admitere și criteriile de departajare

 

Facultatea  Probe de concurs Criterii de departajare Observații
Biologie  Probă orală – prezentare proiect de cercetare (50%)+ interviu (20%)

Probă scrisă: fișă de autoevaluare a activității științifice (30%).

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu din ciclul de master

Media minimă de admitere este 8

 

Tematica și bibliografia sunt propuse de conducătorii de doctorat

Chimie

 

Proba 1:

Interviu – prezentare orală a proiectului de cercetare doctorală (50%)

Proba 2:

Portofoliul ştiintific al candidatului care să includă (50%):

(a)   Proiect de cercetare doctorală / referat / raport de documentare ştiinţifică pe tema de doctorat (cca 3 pag) – cerinţă minimală (30%);

Rezultate activitate ştiinţifică demonstrată prin: articole, mobilitati Erasmus şi alte tipuri, participari la conferinţe etc (20%)

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media aritmetică dintre:

a) media anilor de studii de licenţă

b) media anilor de studii de master

Media minimă de admitere este 8
Drept

 

Probă scrisă: proiect de cercetare doctorală – 50%

 

Probă orală: interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Nota obţinută de candidat în cadrul programului de licenţă, la materia care constituie principala direcţie de cercetare doctorală

 –
FEAA

 

Proiect – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media dosarului de admitere

2. Media dosarului de disertaţie

La interviul de admitere se acordă un punctaj suplimentar pentru rezultatele anterioare de cercetare ale candidaţilor
Filosofie şi Știinţe Social-Politice

 

Probă scrisă – 50%

 

Interviu – 50%

1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu la masterat

 –
Fizică  Probă scrisă – 50%

 

Probă orală – 50%

1. Notele de la examenul de licență

2. Notele de la examenul de disertație

 

Proba scrisă – 2 subiecte din tematica de admitere la doctorat (un subiect se specialitate și un subiect de fizică generală)

 

Proba orală – stadiul actual al cercetării în domeniul ales, motivația referitoare la alegerea temei, un rezumat al rezultatelor științifice anterioare

 

Media minimă de admitere este 8

Geoștiințe  Examen oral 1. Media examenului de disertație

2. Media examenului de licență

3. Media anilor de studiu, ECTS, de la studiile universitare  de licenţă

 –
Informatică

 

Online:

Prezentare scrisă despre intenţiile de cercetare în legătură cu tema aleasă

Interviu

 

Faţă-în-faţă:

Test scris

Interviu

1. Nota la examenul de disertaţie

2. Nota la examenul de licenţă

3. Media de absolvire a studiilor de licenţă (fără nota de la examenul de licenţă)

– Bibliografia va fi publicată pe site-ul Şcolii Doctorale de Informatică

-Pentru testul scris subiectele sunt propuse de către fiecare coordonator pentru candidaţii proprii

Istorie

 

Probă scrisă: 50%

Probă orală: 50%

1. Nota de la proba orală

2. Media examenului de licență 

3. Media examenului de disertație

Proba scrisă  – subiecte din aria tematică și bibliografia propuse de fiecare conducător de doctorat

Interviu – bazat pe tematica și bibliografia propuse de conducătorul de doctorat

Admitere on-line: Interviu
Litere

 

Probă scrisă (pe baza bibliografiei afişate pe site) – 50%

 

Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50%

1. Media examenului de disertație, iar acolo unde lipseşte, media examenului de licenţă

2. Media ECTS a studiilor de master

3. Media ECTS a studiilor de licenţă

Se pot înscrie:

– absolvenţi cu diplomă de master (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (ştiinţe umaniste: filosofie, istorie, psihologie, jurnalism, ştiinţele comunicării, studii culturale) şi absolvenţii din promoţiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învăţământului universitar de lungă durată;

–  se pot înscrie doar candidații care au o medie de minimum 8,00 între examenul de licență și disertație

Matematică

 

Test scris și examinare orală din tematicile publicate – 50%

Prezentarea proiectului de cercetare – 50%

Evaluarea aptitudinilor de cercetare dovedite

1. Nota examenului de disertație

2. Media ECTS de absolvire a studiilor de master (fără nota de disertaţie)

3. Media examenului de licenţă

Candidatul trebuie să obţină minim nota 8 la evaluarea în faţa comisiei
Psihologie și

Științe ale Educației

Examen oral

a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare – 50%

b) prezentarea proiectului de cercetare – 50%

1 Media examenului de disertație

2 Media examenului de licență 

Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloaie”  

 

Probă scrisă – Teologie Dogmatică Ortodoxă – 40%

Probă orală/ scrisă – probă de specialitate, în funcţie de direcţia de cercetare aleasă de candidat – 60%

1. Media de înscriere la concurs

2. Media de la disciplina de specialitate, probă a concursului de admitere

3. Media de la disciplina Teologia Dogmatică, probă a concursului de admitere

 

1.Eligibili -absolvenți ai studiilor de licență şi master în domeniul Teologie

2. Media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8,51. Din această medie, 70% reprezintă media dintre fiecare an de studii de licenţă şi nota obţinută la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media dintre fiecare an de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie. Va intra în calcul media aritmetică a fiecărui ande studii de licenţă şi master

3. Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Știința Sportului și Educației Fizice Prezentarea design-ului cercetării – 40%

Interviu – 40%

Evaluarea realizărilor ştiinţifice ale candidaţilor (Listă cu articole, cărţi, participări în proiecte etc.) – 20%

1 Media concursului de admitere la doctorat

2 Media examenului de disertație

3 Nota la proba Prezentarea design-ului cercetării

Informații pentru candidații români de pretutindeni

 

Număr de locuri

14 locuri, finanţate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, din care:

 •  10 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă;
 •  4 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă.

Locul în care se va desfășura înscrierea candidaților la admitere:

 • Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Rectorat – Corp A

Condiții de eligibilitate 

 • Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de master obținute în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.
 • Pentru verificarea eligibilității diplomelor, instituțiile de învățământ superior vor consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md , iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx , alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute , unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.

Înscrierea și admiterea

Înscrierea și admiterea românilor de pretutindeni la studiile universitare de doctorat din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face în baza Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018 şi a  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025 

Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare

Conform OMEN 4107 din 06.07.2018, candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specific de aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român.

Probele concursului de admitere pentru doctorat și criteriile de departajare

Informații referitoare la probele concursului de admitere pentru doctorat și criteriile de departajare din cadrul fiecărei școli doctorale se găsesc în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025 

Acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat

Înaintea depunerii dosarului de înscriere, candidatul trebuie să obțină acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale

Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

 • fişă de înscriere tip (Anexa 1) în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestatul de competență lingvistică – limba română, nivel minim B1. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limbă română persoanele care prezintă acte de studii românești (dilpome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/ instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine (minim B1), eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* și copie a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • original* și copie a actului de identitate care atestă domiciliul în străinătate, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • original* și copie a pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini
 • original* și copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare – cu excepția candidaților din R. Moldova.

Se exceptează de la includerea Declarației privind apartenența la identitatea culturală română, certificată de autoritățile române, în dosarul de candidatură a românilor de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina. Declarația certificată, conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriu României, până la finalul anului universitar 2024-2025, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Români de pretutindeni din cadru Ministerului Educației;

 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
 • original* și copie a diplomei de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor), tradusă (după caz);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie, Știința Sportului și Educației Fizice);
 • acordul de confidențialitate (Anexa 5)

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Informații pentru candidații de etnie romă

 

Număr de locuri

 • 3 locuri la BUGET

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.