fbpx

Informații pentru candidații romi

Acasa/Informații pentru candidații romi
Informații pentru candidații romi2024-01-15T15:56:19+02:00

Număr de locuri

Numărul de locuri pentru candidații de etnie romă este distribuit pe facultăți, pe paginile:

Acte necesare – Licență

Pentru înscrierea la admitere, candidații vor completa o Fișă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:

 • acte de studii:
  • Diploma de Bacalaureat obținută în România, în original (se acceptă diploma de Bacalaureat în copie dacă s-a efectuat o înscriere prealabilă la o altă facultate, caz în care se va adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere cf. art. 26) sau
  • Diploma de Bacalaureat sau un document echivalent și atestatul de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României sau
  • Dosarul de echivalare complet în vederea transmiterii de către Universitate către CNRED (cf. art. 15, lit. k);
  • Adeverință de Bacalaureat, în original (doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023/2024 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii la concursul de admitere);
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ pașaport (candidați din țările membre UE, SEE și Elveția) în original[*] și copie;
 • certificatul de naștere în original2 și copie;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original2 și copie;
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul). Candidații la Facultatea de Educație Fizică și Sport vor respecta cerințele specifice și vor depune la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educație fizică și sport;
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților unei instituții de învățământ superior: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 • acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal (Anexa IV);
 • dovada achitării taxei de admitere;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

[*] se restituie candidatului după certificarea „conform cu originalul” a copiei, de către membrii comisiei.

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, depuse în copie certificată de către facultatea/instituția care deține originalul și însoțite de o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

Candidații romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii  vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor trebui să prezinte, la înscriere, adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului sau alte instituții abilitate, care să ateste faptul că provin din sistemul de protecție socială.

Candidații cu dizabilități vor trebui să prezinte, la înscriere, documente medicale doveditoare eliberate de autoritățile de resort.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și ai Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.

Acte necesare – Master

Pentru înscrierea la admitere la studii universitare de master, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:

 • acte de studii
  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau
  • Atestat/Adeverință de echivalare emisă de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
  • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau
  • Atestat/Adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României, sau
  • Adeverință de Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) în original* şi copie;
 • certificatul de naştere în original* şi copie;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original* şi copie;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 •  în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unei instituții de învățământ superior: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 •  acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal (Anexa IV);
 • dovada achitării taxei de admitere;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

(*) se restituie candidatului după certificarea „conform cu originalul” a copiei, de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe programe de master, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte programe se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original au fost depuse la altă facultate/instituţie.

Candidații romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii  vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și ai Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.

Mai multe informații sunt publicate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master.

Media de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform condițiilor detaliate pentru fiecare facultate pe această pagină