Project Description

Admitere-sesiunea iulie 2021

Domenii, programe, forma de învățământ

Condiții de admitere

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

Media de admitere:

 • 100% Media generală de la bacalaureat.

În cazul obţinerii unor medii egale a candidaţilor, departajarea se va face după următoarele criterii:

a) Media generală din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;

b) Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări

Media de admitere:

 • 70% ‐ Media generală de la bacalaureat;
 • 30% ‐ Nota la disciplina Limba şi literatura română (proba scrisă) de la bacalaureat.

În cazul obţinerii unor medii egale a candidaţilor, departajarea se va face după următoarele criterii:

a) Media generală din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;

b) Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Taxa de înscriere

 • 250 lei/specializare

Taxa de școlarizare

 • 3000 lei

Lista olimpiadelor şcolare, concursurilor artistice sau sportive de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de Bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2021/2022 (actualizată la data de 6 aprilie 2021)

Ce poți studia

Dacă vrei să fii păstor de suflete, să le insufli copiilor valorile creştine, să devii un profesionist al slujirii semenilor sau dacă te pasionează artele plastice cu orientare sacră, prin cele patru programe de studii de licenţă (Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială şi Artă Sacră), Facultatea de Teologie Ortodoxă îţi oferă posibilitatea de a studia domeniul ales într-un spaţiu educaţional dedicat formării tale intelectuale şi spirituale.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

Ce spun colegii tăi mai mari despre Facultate

Curs online pentru elevi

„Teologia sau drumul către sine. Incursiune identitară”

Lect. univ. dr. pr. Cezar HÂRLĂOANU

De ce la noi

Ca student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi beneficiezi de oportunităţi unice în ţară. Vei avea şansa de a colabora cu cadre didactice formate în proporţie de 90% în străinătate. Vei avea acces la Biblioteca „Dumitru Stăniloae”, unde poţi consulta lucrări unicat, enciclopedii şi dicţionare clasice de teologie, precum şi cărţi şi periodice de specialitate în limbi de circulaţie internaţională. Te vei putea reculege în Capela facultăţii. Vei învăţa cum să-i înveţi pe copii, făcând practică pedagogică în şcoli ieşene de prestigiu, şi vei putea participa la numeroasele programe de asistenţă socială şi voluntariat desfăşurate de studenţii teologi.  Dacă alegi Arta Sacră, prima specializare de acest gen din ţară, îţi vei putea descoperi şi cultiva talentul pictural şi vei avea acces la aparatură de ultimă generaţie, destinată restaurării şi conservării lucrărilor de artă şi carte veche.

Ce poţi face după ce termini

Ca licenţiat al Specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poţi deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot sau episcop. Dacă nu urmezi vocaţia preoţească poţi alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. Dacă eşti absolvent de Teologie Ortodoxă Didactică poţi preda disciplina Religie Ortodoxă în învăţământul primar şi gimnazial de stat sau privat, iar ca licenţiat în Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială te poţi angaja ca asistent social în instituţii de profil din ţară şi străinătate. Dacă ai terminat Artă Sacră poţi profesa ca pictor bisericesc, restaurator carte-document şi icoană în spaţiul eclezial sau în alte sectoare de activitate culturală (edituri, muzee, biblioteci, case de cultură) ori ca profesor de educaţie plastică în învăţământul preuniversitar.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • poti plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile.
 • poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură astfel nu va mai fi nevoie să te opreşti la caseria din Universitate. Poți economisi timp daca folosești aceasta metoda de plată. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Înscrierea se realizeză doar on-line AICI

Actele necesare

 • dosar tip plic;
 • certificat de naştere (copie);
 • carte de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (copie);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • diploma de bacalaureat obţinută în România/adeverinţa de absolvire a bacalaureatului (în cazul candidaţilor promoţia 2020) (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie); candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original și copie) pentru aceşti ani de studiu;
 • diploma universitară (dacă este cazul) (în original şi copie) ;
 • olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original și copie);
 • certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul[1].
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 4 fotografii 3 / 4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • Extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING, Alpha Bank) în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont  (Art. 43 din Metodologie).

[1] Actele vor putea fi depuse online la o adresa ce va fi comunicată în timp util (aici).

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

[2] Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;

Precizări privind echivalarea diplomei de bacaluareat obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale în străinătate, vor depune online pe site-ul de admitere: www.inscriere.uaic.ro, în perioada înscrierilor, dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatului de echivalare a studiilor emis de către C.N.R.E.D.

În momentul înscrierii online (www.inscriere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în fișa de înscriere, la secțiunea Date privind pregătirea anterioară a candidatului. Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • după încheierea perioadei de înscriere (24 iulie 2020), în cel mai scurt timp, facultățile vor posta liste provizorii, cu ierarhizarea candidaților, pentru a li se oferi acestora un termen de 24 de ore pentru contestații;
 • după epuizarea termenului de trimitere a contestațiilor și a rezolvării acestora vor fi afișate listele definitive, începând cu data de 27 iulie 2020;
 • candidații admiși la buget vor confirma locul obținut prin depunerea actelor în original și semnarea contractului de studii, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate;
 • candidații admiși cu taxă vor confirma locul doar electronic, prin email sau pe platformele electronice special create, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate. Confirmarea locului se va realiza prin transmiterea Contractului de studii (completat și semnat) și dovada plății a cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020 – 2021. În acest scop, fiecare facultate își va crea o adresă de e-mail/platformă, confirmându-le candidaților primirea documentelor și confirmarea locului. Candidații admiși cu taxă vor depune actele în original până pe data de 29 septembrie 2020.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020 – 2021.

După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Atenție, acestea sunt ultimele medii de la admiterea din 2020. Ele sunt prezentate strict cu caracter informativ. De la an la an, mediile minime/maxime pot varia semnificativ.

Domeniul Media maximă BUGET Media minimă BUGET Media minimă TAXĂ IF Media minimă TAXĂ ID / IFR Media minimă BUGET- Rural  Media minimă BUGET- Etnici ROMI
Teologie 10 5,87 5,73 7,98
Arte vizuale 10 5,78 5,76

Admitere-sesiunea septembrie 2020

Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la studii universitare de licență – sesiunea septembrie 2020 – sunt publicate AICI.


Admitere-sesiunea iulie 2020

Admiterea candidaților români de pretutindeni în anul universitar 2020-2021

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

Număr de locuri

Numărul de locuri pentru candidații de etnie romă este distribuit pe facultăți conform informațiilor de pe această pagină

Acte necesare – Licență

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Acte necesare – Master

 • diploma de bacalaureat – în original;
 • diploma de licenţă – în original;
 • suplimentul al diploma de licenţă/foaie matricolă – în original;
 • certificat de naştere – în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – în copie legalizată;
 • carte de identitate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 2 fotografii 3/4;
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Media de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform condițiilor detaliate pentru fiecare facultate pe această pagină

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Când se fac cazările

Calendarul cazării în anul universitar universitar 2019-2020:

 • 4 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 20 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
 • 23 – 25 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 25 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 25 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 25 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • 26, 27, 28 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Probleme Sociale al Direcţiei Cămine și Cantine (cămin C5 camera 20).

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada plății tarifului de cazare.

Cât costă

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

 

Tarifele de cazare în anul universitar 2019-2020 au fost:

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri – pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (C4- 4 locuri în cameră, C6, C7, C8, C10, C12 și C13- 5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună
 • Cămin „Buna Vestire”
  • 350 lei/loc/lună

Documente

GALERIE FOTO

Pune o întrebare despre Admitere

Primești prin email noutățile și informațiile care te interesează

Contact