Domenii,  specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2023)

Condițiile de admitere

Media de admitere:
– 100% Media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Media la disciplina Chimie studiată în liceu;
 2. Media aritmetică a anilor de liceu IX-XII.

Taxa de înscriere

 • 100 lei/domeniu licenţă (indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează candidatul)

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 3600 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2023/2024

Ce poti studia

Facultatea te pregăteşte în specializările Chimie, Chimie medicală și Biochimie tehnologică. Ca absolvent, datorită pregătirii teoretice şi experimentale, te poţi adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce îţi permite să efectuezi analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

Ce spun colegii tăi mai mari despre Facultate

Cursuri online pentru elevi

Coloranți alimentari, Prof. univ. dr. Ramona DĂNAC

Conexiuni chimice: de la teorie la experiment si aplicații, Conf. univ. dr. Alina Brândușa PETRE

CHimia în Elita ştiinţelor aplicate în descoperirea Minunilor lumii şi a Adevărului despre viaţă – Răspunsul ideal pentru Educaţie (CHEMARE), Prof. univ. dr. Cecilia ARSENE

De ce la noi

Facultatea îţi pune la dispoziţie laboratoare moderne pentru a studia Chimia organică, Chimia anorganică, Chimia fizică, Ştiinţa materialelor şi Biochimia, precum şi un laborator în care se pot efectua analize de mediu complexe. Pe lângă acestea, Facultatea de Chimie îţi oferă şansa să te implici activ, alături de renumiţi profesori cu experienţă în cercetare, în diferite proiecte. De asemenea, poţi obţine burse de merit, de studiu şi sociale, dar şi burse care îţi oferă posibilitatea de a pleca într-un stagiu de studiu la universităţi de renume din străinătate, în baza acordurilor de colaborare încheiate în cadrul programului Erasmus.

Ce poti face dupa ce termini

Facultatea îţi oferă o pregătire atât teoretică, cât şi practică, pentru a face faţă cu succes activităţilor desfăşurate în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale şi control antidoping, dar şi în activităţi de control şi protecţia mediului. Te poţi angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii, în firme de producţie şi distribuţie aparatură şi substanţe chimice, sau poţi îmbrăţişa o carieră didactică în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • Modalități de plată a taxei de admitere:
  • Poți plăti taxa de admitere online:

– cu cardul din contul de candidat pe platforma eadmitere.uaic.ro prin euplatesc.ro. Plata cu cardul este disponibilă doar după ce selectezi o opțiune de locuri, adică program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) sau cu taxă. După ce ai efectuat plata cu cardul confirmarea apare automat în platformă;

–  în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.

  • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici.

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii AICI

 • dacă alegi să te înscrii on-linete rugăm să citești cu atenție secțiunea „Întrebări frecvente”.
 • în cazul în care alegi să depui dosarul în format fizic, în sala de înscriere vei primi instrucțiunile necesare
 • în toate clădirile universității vei fi întâmpinat de puncte de informare de unde primești informaţii inclusiv despre sălile de înscriere, adică locul în care trebuie să ajungi pentru a depune dosarul de admitere

Actele necesare

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere următoarele documente:

Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara RomânieiDacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate, va depune copii xerox ale Diplomei de Bacalaureat şi Foii Matricole, certificate de facultatea care deţine originalele, precum şi o adeverinţă de confirmare că actele în original sunt la facultatea respectivă;

Cartea de identitate, în copie xerox, însoţită de original (pentru confruntare);

Certificatul de naştere, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare);

Certificatul de căsătorie, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare), numai pentru candidatele căsătorite;

Adeverinţa medicală tip, eliberată  în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);

Două fotografii color, tip carte de identitate;

Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;

Acordul de confidenţialitate şi Informarea privind prelucrarea informaţiilor, fişier docx

Dosar tip plic (nu cu şină);

Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2023 vor adăuga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri de licenţă în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

Adeverinţă din care sa rezulte cu numărul semestrelor urmate la buget/taxă şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/ absolvenţilor/ exmatriculaţilor unei instituţii de învăţământ superior;

Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor urmate la buget/taxă şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă, emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi linkul https://www.chem.uaic.ro/ro/admitere-2023/dosar-echivalare.html 


Precizări privind echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale în străinătate, vor depune la facultăţi la comisiile de admitere, sau online pe site-ul de admitere: eadmitere.uaic.ro, în perioada înscrierilor, dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatului de echivalare a studiilor emis de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (eadmitere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate.  Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Înscriere la sediul facultăţii: Candidatul va depune două dosare din care unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate (conform programului de înscriere al facultății).

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
 • Informații complete despre confirmarea locului sunt publicate AICI.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023.După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au semnat contractul de studii și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Atenție, acestea sunt ultimele medii de la admiterea din 2022. Ele sunt prezentate strict cu caracter informativ. De la an la an, mediile minime/maxime pot varia semnificativ.

Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2023)

Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență organizate la Extensiunea UAIC din Bălți, Republica Moldova.

Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea iulie 2023)

Condiții de admitere

Media de admitere:

 • 100% media anilor de studii liceale.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere aflați pe ultimele locuri:

 1. Media de la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în ultima clasă de studii liceale.

Taxa de înscriere

NU se percepe taxă de înscriere.

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

Cazare în perioada admiterii

Candidații care vor susține probe de concurs în cadrul procesului de admitere au posibilitatea de a se caza în căminele C2 și C4, din complexul studențesc „Târgușor – Copou”, împreună cu însoțitorii, dacă este cazul.

Cazarea se face în baza unei cereri trimise în perioada 10-14 iulie 2023 (până la ora 14.00), la adresa cazare@uaic.ro, și a răspunsului comunicat solicitantului.

Costurile de cazare:

 • Căminul C2 – 39 lei/loc/zi
 • Căminul C4 – 26 lei/loc/zi

Mai multe detalii sunt publicate la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Cât costă și când se fac cazările

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Vezi AICI informații despre tarifele de cazare și calendarul cazărilor.

Citește și:

Vezi și:

GALERIE FOTO

Pune o întrebare despre Admitere

Primești prin email noutățile și informațiile care te interesează

Contact