Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2018-2019

//Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2018-2019
Informațiile de mai jos sunt valabile pentru sesiunea de admitere 2018 și sunt prezentate cu caracter pur orientativ. Informațiile pentru candidații etnici români și diaspora la Admiterea 2019 vor fi disponibile ulterior.

 ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

În sesiunea Septembrie 2018 nu se organizează admitere la studii de licență pentru candidații români de pretutindeni!

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Admitere la sediul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Puteți candida la programele din această listă, pentru următoarele locuri:

 • 34 – Buget, fără bursă

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate.

Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:

 • 75 – cu plata taxelor de şcolarizare

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs absolvenţi cu diploma de licenţă din România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE.

Atenţie: Specializările în limbi străine pot fi urmate doar cu taxă.

Condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii români cu domiciliul în România. 

Ierarhizarea se va face în baza mediei de admitere și în limita capacității de școlarizare pentru fiecare program/domeniu de studii.

Calendarul admiterii:

Depunerea dosarelor: Rectorat, Biroul Programe Didactice (etaj 2)

 • 10-12 septembrie 2018, între orele 900-1500

Nu se fac înscrieri on-line.

Nu se percep taxe de înscriere.

III.1. Se pot înscrie pentru admitere în anul universitar 2018/2019 candidații din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria și din diaspora.

III.2. Admiterea candidaților se face în limita locurilor alocate.

III.3. Selecția candidaților se va realiza conform condițiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidații români, probele de concurs urmând a se vor susține la facultăți.

III.4. Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate .

III.5. Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:

III.6. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 1. Fișă de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);
 2. Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv dovada domiciliului;
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
 5. Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2) – cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
 7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 9. Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 10. Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 11. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 12. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;
 13. 3 fotografii 2×2,5 cm;
 14. alte documente solicitate de facultate, după caz.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

(2) Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

DISPOZIŢII FINALE

IV.1. Listele cu candidații înscriși va fi completată cu cei care s-au înscris la concursul de admitere prin e-mail la Ministerul Educației.

IV.2. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.

IV.3. Comisia centrală de admitere a candidaților români de pretutindeni poate redistribui locurile alocate inițial pe țări care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere.

IV.4. (1) Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Formularul de confirmare.

(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit, dosarul cu actele de studii în original, să achite cel puțin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

(3) După termenele stabilite, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

IV.5. Taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

IV.6. Contractul de studii se va semna după primirea Ordinului/Avizului MEN privind înmatricularea.

IV.7.  Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

DATE GENERALE

I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte[1]:

 1. a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

I.2. Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

 1. a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 2. b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 3. c) cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

I.3. (1) Locurile finanțate de la bugetul statului (fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă sau fără bursă) sunt stabilite prin ordin al ministrului.

(2) Locurile cu taxă sunt aprobate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație și, pentru ocuparea lor, se pot califica toți candidaţii care au obținut punctaje inferioare mediei de admitere pentru locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinţa minimală de admitere (media minimă 5,00), precum şi cei care optează pentru această formă de învățământ în fişa de înscriere ori cei care îndeplinesc condițiile pentru a fi admişi doar cu taxă de studiu.

I.4. Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

 • persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;
 • persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
 • optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

I.5. Pentru programele de studii în limba engleză/franceză este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze/franceze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN.

I.7. Nu se percepe taxă de înscriere.

I.8. Admiterea se realizează centralizat pe toată universitate, pe fișa de înscriere urmând a fi disponibile opțiuni privind toate programele de studii pentru care au fost alocate locuri.

I.9. Pentru buna organizare și desfășurare a concursului de admitere a românilor de pretutindeni vor fi implcați și studenți voluntari din asociații studențești, în special din ATRAG.

I.10.  Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către membrii comisiei.

IV.8. În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

[1] Conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

5 locuri buget IF cu bursă și 3 buget IF fără bursă

2019-06-12T12:26:07+00:00