Admiterea la studii universitre de LICENȚĂ

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 1. Fișă de înscriere;
 2. Original* și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din R. Moldova);
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Original* și copie după pașaport (cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;**
 5. Original* și copie certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc. Se exceptează de la includerea în dosarul de candidatură a românilor de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina a Declarației privind apartenența la identitatea culturală română, certificată de autoritățile române. Declarația certificată, conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriu României, până la finalul anului universitar 2022-2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Români de pretutindeni din cadru Ministerului Educației;
 7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)***;
 8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 9. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 10. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidații la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;
 11. 3 fotografii 2×2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea dosarului);
 12. alte documente solicitate de facultate, după caz.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

** Începând cu data de 1 iulie 2022, se prelungește de drept până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira in perioada 01 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 (conf. Dispoziției nr. 21 din 18 mai 2022, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, art. 24).

*** Pentru participarea la procesul de admitere pentru studii de licență în instituțiile de învățământ superior din România, candidații care au absolvit învățământul preuniversitar din Ucraina în anul școlar 2021-2022 vor putea prezenta Certificatul/Atestatul de finalizare a învățământului preuniversitar sau Adeverință emisă de unitatea școlară unde a fost înmatriculat, din care să rezulte finalizarea studiilor în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022. Autenticitatea documentelor de finalizare a studiilor preuniversitare din Ucraina se poaterealiza consultând registrul documentelor, secțiunea Unified State Electronic Database on Education https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/.


Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se realizează accesând  https://ctice.md/verif/  și, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii.

Pentru candidații din diaspora, diplomele care dau accesul la studii de licență sunt menționate în Anexa nr. 3.

Autenticitatea calificărilor obținute de către candidații din Ucraina poate fi verificată accesând Ghidul Comisiei Europene privind recunoașterea rapidă a calificărilor academice europene (https://education.ec.europa.eu/document/guidelines-on-fast-track-recognition-of-ukrainian-academic-qualifications).

Admiterea la studii universitare de MASTER

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 1. Fișă de înscriere;
 2. Original* și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din R. Moldova)
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul**;
 5. Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare – cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc. Se exceptează de la includerea în dosarul de candidatură a românilor de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina a Declarației privind apartenența la identitatea culturală română, certificată de autoritățile române. Declarația certificată, conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriu României, până la finalul anului universitar 2022-2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Români de pretutindeni din cadru Ministerului Educației;
 7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 9. Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 10. Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 11. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 12. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); candidații la Facultatea de Educație Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;
 13. 3 fotografii 2×2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea dosarului);
 14. alte documente solicitate de facultate, după caz.

* Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

** Începând cu data de 1 iulie 2022, se prelungește de drept până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira in perioada 01 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 (conf. Dispoziției nr. 21 din 18 mai 2022, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, art. 24).


Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează: