Calendarul admiterii la doctorat 2022

 • înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepția zilelor de  3 și 4 septembrie);

 • selecţia candidaţilor: 07 – 12 septembrie (cu excepția zilelor de 10 și 11 septembrie);

 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie;

 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie;

 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;

 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 septembrie

 • confirmarea ocupării locului: 21-23 septembrie

Contact – Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – 0232 201023

Metodologia de Admitere la studii universitare de Doctorat 2022- 2023
METHODOLOGY for the organization and conduct of admission to doctoral studies for the academic year 2022-2023

Numărul de locuri

Locuri la BUGET

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2022

ŞCOALA DOCTORALĂ LOCURI REPARTIZATE STATISTIC ROMI PRIORITARE TOTAL BUGET din care cu BURSA ME
BIOLOGIE 5 0 1 6 3
CHIMIE 2 0 1 3 2
DREPT 6 0 0 6 3
ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 25 2 0 27 13
FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE 15 4 0 19 10
FIZICĂ 7 0 1 8 4
GEOȘTIINȚE 17 0 0 17 8
INFORMATICĂ 6 0 1 7 3
ISTORIE 9 0 0 9 5
STUDII FILOLOGICE 18 2 0 20 10
MATEMATICĂ 2 0 0 2 1
PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI 12 4 0 16 8
TEOLOGIE 6 0 0 6 3
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 4 0 0 4 2
TOTAL UAIC 134 12 4 150 75

Locuri la TAXĂ

Distribuirea locurilor cu TAXĂ pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2022

ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL DE DOCTORAT LOCURI REPARTIZATE CU TAXĂ

IF/ IFR

(Români, UE, SEE)

LOCURI REPARTIZATE CU TAXĂ

IF/ IFR

(Români de pretutindeni, bursieri ai statului români, străini CPV)

                                                                     TOTAL  119 74 45
BIOLOGIE Biologie 3
CHIMIE Chimie
DREPT Drept 1
ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie
Finanţe
Contabilitate
Cibernetică şi statistică
Informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
15 10
FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE Filosofie
Sociologie
Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării
20 15
FIZICĂ Fizică 3 2
GEOȘTIINȚE Geografie
Geologie
Știința mediului
6
INFORMATICĂ Informatică 4 4
ISTORIE Istorie 4
STUDII FILOLOGICE Filologie 12 3
MATEMATICĂ Matematică
PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI Psihologie
Științe ale Educației
2 10
TEOLOGIE Teologie 4
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE Știința Sportului și Educației Fizice 1

Taxele de înscriere și școlarizare, anul universitar 2022/2023

Nr. Crt. Facultatea Cuantumul taxei de şcolarizare / an (RON) Cuantumul taxei de admitere (RON)
1 Biologie 5500 – Români și cetățeni UE

3000 EURO – Cetățeni non-UE

300 – Români și cetățeni UE

100 EURO – Cetățeni non-UE

2 Chimie 5000 150-taxă de admitere

60-taxă de înmatriculare

3 Drept 6000 300
4 FEAA 6000- Români și cetățeni UE 250- Români și cetățeni UE
3000 EURO- Cetățeni non-UE 100 EURO- Cetățeni non-UE
5 Filosofie și Științe Social-Politice 5000 250
6 Fizică 5000 200
7 Geografie şi Geologie 5000 300
8 Informatică 6000 200
9 Istorie 5000 200
10 Litere 6000 250
11 Matematică 5000 200
12 Psihologie și Științe ale Educației 6000 300
13 Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 5000 250
 14  Educație Fizică și Sport 6000 500

Informații pentru candidații de etnie romă

Număr de locuri

12 locuri la BUGET

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Informații pentru candidații români de pretutindeni

Număr de locuri

14 locuri, finanţate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, din care:

– 10 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă;

– 4 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă.

Locul în care se va desfășura înscrierea candidaților la admitere:

 • Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Rectorat – Corp A

Condiții de eligibilitate 

 • Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de master obținute în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.
 • Pentru verificarea eligibilității diplomelor, instituțiile de învățământ superior vor consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md , iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx , alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute , unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.

Înscrierea și admiterea

Înscrierea și admiterea românilor de pretutindeni la studiile universitare de doctorat din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face în baza Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018 şi a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 

Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare

Conform OMEN 4107 din 06.07.2018, candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specific de aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român.

Probele concursului de admitere pentru doctorat și criteriile de departajare

Informații referitoare la probele concursului de admitere pentru doctorat și criteriile de departajare din cadrul fiecărei școli doctorale se găsesc în Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 

Acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat

Înaintea depunerii dosarului de înscriere, candidatul trebuie să obțină acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale

Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestatul de competență lingvistică – limba română, nivel minim B1. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limbă română persoanele care prezintă acte de studii românești (dilpome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/ instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine (minim B1), eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* și copie a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;;
 • original* și copie a actului de identitate care atestă domiciliul în străinătate, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; ;
 • original* și copie a pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini
 • original* și copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;;
 • declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
 • original* și copie a diplomei de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor), tradusă (după caz);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie, Știința Sportului și Educației Fizice);
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere
 • acordul de confidențialitate – Anexa 5.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Rezultatele admiterii la doctorat pentru Românii de pretutindeni