Domenii, programe de studii, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2023)

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licență;
 • 40% Nota la proba orală.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media generală ECTS a anilor de studii de licenţă;

2. Nota obținută la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale din cadrul examenului de licență.

Taxa de înscriere

 • 250 lei/program

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 3000 lei

Plata taxei de înscriere la admitere

 • Modalități de plată a taxei de admitere:
  • Poți plăti taxa de admitere online:

– cu cardul din contul de candidat pe platforma eadmitere.uaic.ro prin euplatesc.ro. Plata cu cardul este disponibilă doar după ce selectezi o opțiune de locuri, adică program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) sau cu taxă. După ce ai efectuat plata cu cardul, confirmarea apare automat în platformă;

–  în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.

  • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici.

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii AICI

 • dacă alegi să te înscrii on-line, te rugăm să citești cu atenție secțiunea „Întrebări frecvente”.
 • în cazul în care alegi să depui dosarul în format fizic, în sala de înscriere vei primi instrucțiunile necesare.
 • în toate clădirile universității vei fi întâmpinat de puncte de informare de unde primești informaţii inclusiv despre sălile de înscriere, adică locul în care trebuie să ajungi pentru a depune dosarul de admitere.

Actele necesare

 • dosar plic;
 • certificatul de naştere (copie);
 • carte de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (copie);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • diploma de bacalaureat obţinută în România (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie);
 • diploma de licenţă obţinută în România (ori echivalenta acesteia) (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă (în original şi copie);
 • certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul (apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective[1] (se obţine personal)[2];
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul[3];
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 4 fotografii 3 / 4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • Extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING, Alpha Bank) în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont (Art. 59 din Regulament: https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf).

[1] În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse de Centrele Eparhiale de care aparţin.

[2] Candidaţii pentru masterul Misiune şi slujire pastorală trebuie să întrunească condiţiile solicitate de Centrul Eparhial Iaşi (www.mmb.ro).

[3] Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.


Precizări privind echivalarea diplomei de bacalaureat şi/sau licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale şi / sau studii de licenţă efectuate în străinătate vor depune la facultăţi la comisiile de admitere sau online pe site-ul de admitere: eadmitere.uaic.ro, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat şi/sau diplomei de licenţă obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatelor de echivalare a studiilor emise de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (eadmitere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate.  Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarul pentru echivalarea studiilor de licenţă efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. După epuizarea termenului de trimitere a contestațiilor și a rezolvării acestora vor fi afișate listele definitive.
 • Informații complete despre confirmarea locului sunt publicate AICI.

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont. În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului universitar.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original (Diploma de bacalaureat, Diploma de licenţă însoțită de Suplimentul la Diplomă sau adeverința de licență), de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu Diploma de bacalaureat, Diploma de licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă în original, în cazul candidaților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, sau în copie legalizată pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență redusă. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Necompletarea dosarului de admitere în termenul stabilit de către fiecare facultate, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

 • pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

 • pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile  calendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

 • Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la forma de învățământ cu frecvență redusă  (IFR), în ceea ce priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Mai multe informații găsești pe paginile facultăților și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă)

Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2023)

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

Cazare în perioada admiterii

Candidații care vor susține probe de concurs în cadrul procesului de admitere au posibilitatea de a se caza în căminele C2 și C4, din complexul studențesc „Târgușor – Copou”, împreună cu însoțitorii, dacă este cazul.

Cazarea se face în baza unei cereri trimise în perioada 10-14 iulie 2023 (până la ora 14.00), la adresa cazare@uaic.ro, și a răspunsului comunicat solicitantului.

Costurile de cazare:

 • Căminul C2 – 39 lei/loc/zi
 • Căminul C4 – 26 lei/loc/zi

Mai multe detalii sunt publicate la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Cât costă și când se fac cazările

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Vezi AICI informații despre tarifele de cazare și calendarul cazărilor.

Citește și:

Vezi și:

GALERIE FOTO

Pune o întrebare despre Admitere

Primești prin email noutățile și informațiile care te interesează

Contact