Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere


O atenţie deosebită trebuie acordată completării fişei de înscriere, deoarece la stabilirea rezultatelor finale se vor lua în considerare opţiunile explicite marcate de candidaţi în fişa de înscriere.


 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.I. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară adeverinţă eliberată de Policlinica pentru Sportivi Iaşi, care să ateste faptul că este „apt pentru efort fizic”;
Fişa medicală trebuie să conţină: a) examen clinic; b) adeverinţă de boli cronice; c) analize medicale: VDRL şi RPA. În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii.
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Fotografii tip buletin de identitate (2 – Chimie, Filosofie, Litere, Psihologie; 3 – Biologie, Drept, FEAA, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano – Catolică; 4 – Teologie Ortodoxă);
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Pentru înscrierea la master

Acte necesare:

 • diploma de bacalaureat şi de licenţă sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S., ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (copie după cartea de identitate, foaie matricolă, dosar plic etc).
Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).