Pentru înscrierea la admitere prin depunerea dosarului în format fizic, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT / Adeverință de echivalare emisă de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 2. Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT/Adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României, sau adeverință de Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;
 3. Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 4. Original* şi copie după certificatul de naştere;
 5. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 8. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 9. Acordul de confidențialitate (Anexa IV).;
 10. Dovada achitării taxei de admitere;
 11. Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

În cazul în care înscrierea se face on-line, actele prevăzute mai sus (conform art. 25 din Metodologia de admitere la studii universitare de master), mai puțin fotografiile și dosarul, vor fi scanate și încărcate în sistemul de înscriere on-line, candidatul asumându-și obligația de a depune actele în original sau în copie legalizată, după caz, la momentul înmatriculării, în condițiile art. 51 și următoarele din Metodologie.

Candidaţii aparținând etniei romilor vor prezenta, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei de către membrii comisiei.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere a facultății la care s-a înscris candidatul.

În cazul înscrierii on-line, Fișa de înscriere se completează în format electronic în platforma specifică, iar documentele menționate mai sus se scanează sau fotografiază la calitate corespunzătoare și se încarcă.

Mai multe informații sunt publicate în Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de MASTER pentru anul universitar 2022/2023 și pe paginile facultăților.