fbpx

Actele necesare la înscriere Master 2024

Acasa/Actele necesare la înscriere Master 2024
Actele necesare la înscriere Master 20242024-01-10T07:58:09+02:00

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:

a) Acte de studii

  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau

Atestat/Adeverință de echivalare emisă de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;

  • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau

Atestat/Adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României, sau

Adeverință de Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;

b) cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) în original* şi copie;

c) certificatul de naştere în original* şi copie;

d) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original* şi copie;

e) adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul).

f) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unei instituții de învățământ superior: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;

g) 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);

h) acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal (Anexa IV);

i) dovada achitării taxei de admitere;

j) alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

(*) se restituie candidatului după certificarea „conform cu originalul” a copiei, de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe programe de master, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte programe se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original au fost depuse la altă facultate/instituţie.

Candidații romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii  vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și ai Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.

Mai multe informații sunt publicate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă).