Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României sau dosarul de echivalare complet în vederea transmiterii de către Universitate către CNRED ( art. 16, lit. k);
 • Adeverință de Bacalaureat (doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2021/2022 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii la concursul de admitere);
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) în original* şi copie;
 • Certificatul de naştere în original* şi copie;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original* şi copie;
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerinţele specifice și vor depune la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educație fizică și sport;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unei instituții de învățământ superior: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul; 12 h) 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 • Acordul de confidențialitate (Anexa IV);
 • Dovada achitării taxei de admitere.
 • Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei, de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, depuse în copie certificată de către facultatea/instituția care deține originalul și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Mai multe informații sunt publicate în Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENȚĂ  pentru anul universitar 2022/2023 și pe paginile facultăților.