Actele necesare inscrierii la licenta

Actele necesare – pe facultăţi

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte alef Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică


Biologie

Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverință de la universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul).
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanță care atestă plata taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • dosar plic.


Chimie

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

 • Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc “Titu Maiorescu”) eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, precum şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Dosar plic;
 • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2016 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.

NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!


Drept

Acte necesare înscrierii:

 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Certificatul de căsătorie (în copie legalizată pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie);
 • Carte de identitate (fotocopie);
 • Cerere tip de înscriere; Vă rugăm să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar. La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

- Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
- Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.

 • Diplomă de bacalaureat (în original și fotocopie);
 • Sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenții promoției 2016 (în original și fotocopie)
 • Foaia matricolă din liceu;
 • Doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);

- Atenţie: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte facultăți se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie simplă (pentru facultățile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) sau în copie legalizată (pentru facultățile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Dacă nu depuneți originalele, ci copii legalizate sau fotocopii, nu mai sunt necesare fotocopii suplimentare.

 • Adeverinţă medicală tip (Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru înscriere. Se va menționa dacă persoana în cauză este clinic sănătoasă sau dacă are anumite boli. Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă – pentru studenţii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul);
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere;

- Taxa de admitere poate fi achitată prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură;

- Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland;

 • Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 26 din Metodologia privind admiterea la studii de Licență 2016)
 • 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor;
 • Un dosar plic în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie corect și lizibil numele și prenumele; Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele din certificatul de naștere, iar în paranteză numele după căsătorie. De exemplu: Popescu (căs. Ionescu).


Economie şi Administrarea Afacerilor

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

-          Verificați periodic site-ul FEAA pentru mai multe detalii (locație, oră exactă, posibilitate de a-l susține online);

-          Aveţi aici un model de test;

-          Aveţi aici bibliografia.

 


Educaţie Fizică şi Sport

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va ataşa o adeverinţă de la Universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);

-          Această adeverinţă va avea menţiunea „apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist;

 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Trei fotografii color, tip buletin de identitate;
 • Chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la caseria Universităţii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Cerere tip de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (adeverinţa de absolvire liceu), în original;
 • Foaia matricolă ;
 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Certificatul de căsătorie (copie legalizată);
 • Carte de identitate (copie );
 • Adeverinţă medicală tip (completată);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei cei orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, copiii cadrelor didactice);
 • Un dosar plic.

Admiterea se face pe bazamediei de bacalaureat.

 

Fizică

 • Fișa de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat în original (sau echivalenta recunoscuta Ministerul Educației);
 • În cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverinta de la facultatea unde sunt depuse actele în original
 • Foaia matricola în original sau copie legalizata în cazul înscrierii la mai multe facultati;
 • Certificat de nastere în copie legalizata;
 • (daca este cazul) certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui în copie legalizata;
 • Copie xerox dupa buletinul / cartea de identitate;
 • 3 fotografii de tip buletin de identitate;
 • Adeverinta medicala tip;
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
 • Diploma de licenta / absolvire în original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
 • Taxa de înscriere la o singura specializare este de 120 RON. Taxa se plateste la sediul facultatii, in sala unde este organizata admiterea. Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare daca isi depun actele in orginal.
 • Dosar plic.
  Întrucât candidatii au dreptul de a se prezenta concomitent la doua sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învatamântul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima optiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus mentionate, prezentate în copie legalizata la care se adauga o adeverinta de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

 


Geografie şi Geologie

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa V), cu o structură unică compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor (partea I), şi elemente specifice fiecărei facultăţi (partea a II-a), la care se anexează următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educație (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverinţă de la Universitatea/ Facultatea unde are actele în original);
 • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizat (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • Pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizare „apt pentru efort fizic”;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

 

Informatică

 • Fişa de înscriere;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei); dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Buletin/carte de identitate, în copie;
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată(dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
 • Dosar plic.

 


Istorie

 • Diploma de bacalaureat  în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în  2016 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie  a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget  şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

 


Litere

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • Foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
 • Diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza isj);
 • Dosar plic (atenţie: nu dosar cu şină).

 


Matematică

 • Dosar plic;
 • Fişă înscriere;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației;
 • Foaia matricolă;
 • Certificatul de naştere, in copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, in copie legalizată;
 • Adeverintă medicală tip;
 • Adeverintă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Copie dupa cartea de identitate;
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la universitate sau la orice filială brd din ţară.

 


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației în original - pentru media la bacalaureat.
 • Foaia matricolă în original - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
 • Diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare şi adeverinţă de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • O fotografie color tip buletin de identitate.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau la Agenţiile BRD).
 • Fişa de înscriere aflată în sala de completare. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de completare, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site şi să vină cu ea completată: fişele vor fi afişate aici în curând.
 • Dosar plic.
   


Teologie Ortodoxă

 • dosar tip plic;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • carte de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • actul de studii în original şi copie: diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaţilor promoţia 2016, diploma universitară (dacă este cazul);
 • foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la liceu sau seminar; candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original) pentru aceşti ani de studiu;
 • olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie);
 • certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea chiriarhului (episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa estedată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. candidatul se va adresa sectorului de resort al (arhi)episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă că este apt din punct de vedere psihologic (candidaţii din arhiepiscopia iaşilor pot obţine această adeverinţă numai de la cabinetul atest, bld. ştefan cel mare, nr. 8, etj. 2, cam. 14, iaşi – http://www.atest.ro);
 • 4 fotografii color tip c.i.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • absolvenţii altor facultăţi vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea absolvită în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).
   


Teologie Romano-Catolică

 • Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune o copie legalizată – pentru domeniile din afara UAIC, sau copie simplă – pentru domeniile din UAIC, la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor – adeverinţă din care să numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Dosar plic;

 

Precizare

Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii liceale în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/  (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate de cetăţenii români sau, după caz, Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

 


Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:
Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original
-Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
-Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
- Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
- Certificatul de naştere în copie legalizată; 
- Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
- Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
- Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc “Titu Maiorescu”) eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, precum şi care sunt acestea, dacă este cazul);
Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
- Dosar plic;
Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2016 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.
NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!

Noutăţi prin email

Introduceţi adresa dumneavoastră pentru a primi noutăţile despre admitere prin email: