Actele necesare inscrierii la licenta

Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere

 • Fișa de înscriere (o primești la înscriere)

 

O atenţie deosebită trebuie acordată completării fişei de înscriere, deoarece la stabilirea rezultatelor finale se vor lua în considerare opţiunile explicite marcate de candidaţi în fişa de înscriere.
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, aceasta trebuie să menţioneze „APT PENTRU EFORT FIZIC” şi poate fi eliberată de orice unitate medicală (nu mai este obligatorie vizarea de la Policlinica pentru sportivi Iaşi) ;
În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Fotografii tip buletin de identitate (2 – Chimie, Filosofie, Litere, Psihologie; 3 – Biologie, Drept, FEAA, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano – Catolică; 4 – Teologie Ortodoxă);
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România dar cu studii efectuate în străinătate (înclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere 2015

Actele necesare – pe facultăţi

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică


Biologie

Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută M.E.C.T. (original)+ 1 copie nelegalizată. Dacă un candidat nu depune acest document în original, atunci va depune la dosar copia legalizată a diplomei + 1 adeverinţă de la comisia de admitere a facultăţii unde se află depuse în original + 1 copie nelegalizată;
  foaie matricolă (original);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • copie nelegalizată după buletinul sau cartea de identitate.
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • 3 fotografii color tip buletin de identitate;
 • adeverinţă medicală tip, admitere facultate;
 • chitanţă care atestă plata taxei de înscriere sau adeverinţă (în original) care să ateste scutirea de plată a taxei de înscriere;
 • fișa de înscriere
 • dosar plic (obligatoriu).


Chimie

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original

Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

 • Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinta medicală tip, eliberată de medicul de familie sau de către Dispensarul din Complexul Studentesc “Titu Maiorescu”;
 • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Dosar plic

Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2014 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.

Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!

 


Drept

Acte necesare înscrierii:

 • Cerere tip de înscriere
 • Diplomă de bacalaureat în original (diploma de bacalaureat în copie legalizată) şi fotocopie sau adeverinţă de absolvire în original și fotocopie pentru absolvenţii promoţiei 2015
 • Adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original (valabil pentru candidatii înscrisi și la alte facultăţi)
 • Foaia matricolă din liceu în original şi fotocopie
 • Certificatul de naştere copie legalizată
 • Certificatul de căsătorie copie legalizată (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie)
 • Carte de identitate fotocopie
 • Adeverinţă medicală tip
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, pentru studenţii care urmează o a doua specializare
 • 3 fotografii color tip buletin
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere
  Taxa de admitere poate fi achitată prin ordin de plata, de la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură.
 • Un dosar plic


Economie şi Administrarea Afacerilor

Candidații aflați la prima înscriere

1. Diploma de bacalaureat (sau Adeverință de absolvire în original pentru candidații care au absolvit liceul promoția 2015) și Foaia matricolă în original;
2. Certificatul de naștere, în copie legalizată;
3. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. Adeverință medicală tip care care să specifice “apt pentru înscriere la concursul de admitere la facultate”;;
5. Diploma de licență sau diploma de absolvire (în original) pentru candidații absolvenți, care doresc să obțină o a doua licență; adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;

6. Chitanța de plată a taxei de înscriere (casierie FEAA sau agenție BRD) / adeverința pentru scutirea taxei (dacă este cazul), cu ștampilă și semnătura directorului de la instituția școlară unde activează.
7. Certificat de competență lingvistică (limba engleză) pentru

 • pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance. Atestarea cunoștințelor de limbă engleză ale candidaților ce se înscriu la această linie de studii se poate realiza în două moduri:
 • fie prin susținerea unei probe de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima zi de admitere . Testul se notează cu admis/respins, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. Accesul în sala de testare se face pe baza cărții de identitate. Pentru candidații care se înscriu în zilele următoarele se va mai organiza un test.
 • fie prin echivalarea probei de competență lingvistică pentru candidații care dețin următoarele certificate eliberate de instituții recunoscute de MEN, obținute în ultimii ani (2012 – 2015):
  • TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte;
  • TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte;
  • TOEFLPaperbased (PBT) – minim 500 puncte;
  • IELTS – 5,5;
  • CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

9. 2 fotografii tip buletin de identitate.

10. Copie simplă după Cartea de identitate

 


Educaţie Fizică şi Sport

 • diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • Certificatul de naştere, copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip (examenul clinic, bolile cronice, VDRL, radiografia pulmonară va fi înlocuită – la indicaţia Ministerului Sănătăţii Publice – de ascultaţia pulmonară efectuată de medicul de familie / medicul de dispensar studenţesc / medicul şcolar) şi vizată cu menţiunea „APT EFORT FIZIC”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist.
 • Trei fotografii color tip buletin de identitate;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (diploma de bacalaureat în original rămâne la prima facultate, iar o copie legalizată se depune la dosar);
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.
 • Fișa de înscriere;
 • Dosar plic.

 


Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 

 • cerere tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (adeverinţa de absolvire liceu), în original;
 • foaia matricolă;
 • certificatul de naştere (copie legalizată );
 • certificatul de căsătorie (copie legalizată);
 • carte de identitate (copie );
 • adeverinţă medicală tip (completată);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei cei orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, copiii cadrelor didactice);
 • un dosar plic.


Fizică

 • fisa de înscriere;
 • diploma de bacalaureat în original (sau echivalenta recunoscuta M.E.C.I.);
  În cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverinta de la facultatea unde sunt depuse actele în original
 • foaia matricola în original sau copie legalizata în cazul înscrierii la mai multe facultati;
 • certificat de nastere în copie legalizata;
 • (daca este cazul) certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui în copie legalizata;
 • copie xerox dupa buletinul / cartea de identitate;
 • 3 fotografii de tip buletin de identitate;
 • adeverinta medicala tip;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
 • diploma de licenta / absolvire în original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
 • Dosar plic.


Geografie şi Geologie

 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea  unde are actele în original);
 • foaia matricolă
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după Cartea de Identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de achitare a taxei de admitere;
 • Dosar plic.

 

Informatică

 • fişa de înscriere;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEN (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei); dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
 •  certificat de naştere, în copie legalizată;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată(dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
 • dosar plic.


Istorie

 • Diploma de bacalaureat  în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2015 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către MEN.
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie  a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (cu menţiunea “Apt pentru facultate”).
 • Trei fotografii color tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget  şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de bursă şi de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de pe site-ul facultăţii.
 • Dosar plic.


Litere

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MEN (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
  • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
  • diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original); Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 


Matematică

 

 • dosar plic
 • fişă înscriere
 • 3 fotografii tip buletin de identitate
 • diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEN
 • foaia matricolă
 • certificatul de naştere, in copie legalizată
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui in copie legalizată
 • adeverintă medicală tip
 • adeverintă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
 • copie dupa cartea de identitate
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară.

 


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEN în ORIGINAL – pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL – pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
 • Diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare şi adeverinţă de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 1 fotografie color tip buletin de identitate.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau la Agenţiile BRD).
 • Fişa de înscriere aflată în sala de completare.
 • Dosar plic.

 


Teologie Ortodoxă

 • dosar tip plic;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • carte de identitate (copie);
 • certificat căsătorie – unde este cazul –  (copie);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • actul de studii în original şi copie: diploma de bacalaureat, diploma universitară, diploma sau adeverinţa de absolvire a Seminarului, adeverinţa de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaţilor promoţia 2015;
 • foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la liceu sau seminar; candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original) pentru aceşti  ani de studiu.
 • olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie)
 • certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil  al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.
 •   adeverinţă medicala  tip (În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa cabinetului medical studenţesc nr. 7 (cămin C8, parter, campus «Titu Maiorescu»).
 • adeverinţă că este apt din punct de vedere  psihologic (la cabinetul ATEST, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 8 , etj 2, cam 14 – http:/www.atest.ro); (Candidaţii la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală cu deficienţe fizice sau morale, ce cad sub incidenţa canoanelor opritoare la hirotonie, nu pot solicita aceasta după absolvirea studiilor.)
 • cerere adresată Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înregistrată la secretariatul Centrului eparhial Iași;
 • recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate 2 recomandări; preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului). Solicitările venite din partea monahilor și monahiilor trebuie vizate de Exarhul mănăstirilor.
 • În cazul elevilor seminariști se va ține cont de recomandarea Seminarului absolvit
 • CV – Europass
 • 4 fotografii color tip C.I.
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere la concursul;
 • absolvenții altor facultăți vor depune la dosar adeverința de la facultatea absolvită în care se va menționa numărul semestrelor cu finanțare de la buget și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

 


Teologie Romano-Catolică

 

 • Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă pentru absolvenţii din 2015);  Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MEN (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune o copie legalizată – pentru domeniile din afara UAIC, sau copie simplă – pentru domeniile din UAIC, la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului ;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Copie după CI şi
 • Dosar plic;

Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.Noutăţi

Noutăţi prin email

Introduceţi adresa dumneavoastră pentru a primi noutăţile despre admitere prin email: