Actele necesare – pe facultăți

Biologie

● fişa de înscriere;
● diplomă de bacalaureat (în original);
● diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire (în original);
● foaie matricolă (în original);
● adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
● 3 poze color (obligatoriu) tip buletin;
● copie după certificatul de naştere (legalizată la notariat);
● copie după certificatul de căsătorie sau după documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (legalizată la notariat);
● copie după buletinul/cartea de identitate (nelegalizata);
● adeverinţă medicală tip, cu menţiunea „apt pentru concursul de admitere” [1];
● chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere la master; [4];
● dosar plic (obligatoriu).

 

Chimie

 • Diploma de BACALAUREAT şi Foaia Matricolă în original;
 • Diploma de LICENŢĂ şi Foaia Matricolă în original. Absolvenţii promoţiei 2012 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă. Dacă un candidat nu depune la o specializare diplomele în original, el va depune copii legalizate şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Absolvenţii promoţiei 2012 care provin de la alte facultăţi vor depune şi o adeverinţă din care să rezulte nota probei „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă, pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţia 2012), în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget de la prima specializare de master;
 • Buletinul/Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite.
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc „Titu Maiorescu”);
 • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de masterat/studii aprofundate.

Drept

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT și DIPLOMA DE LICENȚĂ(sau echivalentă cu acestea) în original si fotocopie (daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele în original);
 • FOAIA MATRICOLA sau SUPLIMENTUL DE DIPLOMĂîn original si fotocopie sau ADEVERINTA DE ABSOLVIREîn original pentru absolventii promotiei 2012diploma de bacalaureat/diploma de licenta si suplimentul de diploma/adeverinta de absolvire copie legalizata (daca s-a înscris la o alta facultate din cadrul unei alte universitati si a depus originalul)
 • diploma de bacalaureat/diploma de licenta si suplimentul de diploma/adeverinta de absolvire copie simpla (daca s-a înscris la o alta facultate din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan CUZA” si a depus originalul)
 • ADEVERINTA DE ÎNSCRIEREde la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale (pentru candidatii care s-au înscris si la alte facultati)
 • ADEVERINTA DE MASTERAND, pentru candidatii care urmeaza o a doua specializare
 • CERTIFICATUL DE NASTEREcopie legalizata
 • CERTIFICATUL DE CASATORIEcopie legalizata (pentru candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie)
 • CARTE DE IDENTITATE fotocopie
 • ADEVERINTA MEDICALA TIP
 • 2 FOTOGRAFII COLOR TIP BULETIN
 • CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE ADMITERE 

Taxa de admitere poate fi achitata prin ordin de plata, de la orice filiala BRD din tara (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat sa mearga la unul dintre sediile bancii unde va putea achita suma corespunzatoare taxei de înscriere, mentionând numele facultatii la care îsi va depune dosarul. Dovada platii va fi anexata dosarului de candidatura.

 • UN DOSAR PLIC

             ATENȚIE!Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, O DOVADĂ A ACREDITĂRII SPECIALIZĂRII ABSOLVITE (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii), în lipsa căreia nu vor putea fi înscrişi la admitere.

 1. ATENȚIE!Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul universitar de masterat, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o ADEVERINŢĂ DE ÎNSCRIERE DE LA FACULTATEA UNDE S-A DEPUS DOSARUL CU ACTELE ORIGINALE.
ATENȚIE! Criterii suplimentare:
Master Criminalistică -Condiţia de înscriere la examenul de admitere: deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină sau Ştiinţe inginereşti
Drept european – se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă la orice facultate cu condiţia frecventării în sem. I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
 Ştiinţe penale – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special şi Drept procesual penal).
Dreptul afacerilor – se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.

Economie și Administrarea Afacerilor

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S.  (dacă uncandidat nu depune la o specializare diploma în original, el  va depune şi o adeverinţa de la facultateaunde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copielegalizată;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (în original) pentru candidaţii absolvenţi care doresc săobţină o a doua licenţă; adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru specializarea Business Administration.

Educație Fizică și Sport

 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • Fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.Ed.C (original).
 • Diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire în original.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare).
 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie).
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Dosar plic.

Important: Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, înscrişi la concursul de admitere la masterat, vor prezenta în momentul confirmării locului o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii) (Hotărârea Biroului Senatului Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi nr. M2 din 17.07.2009).

Filosofie și Științe Social – Politice

 • Cerere tip de înscriere
 • Diploma de licență sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M. Ed. C.. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune și o adeverință de la facultatea unde are actele în original.
 • Certificatul  de naștere (copie legalizată)
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
 • Copie carte de identitate
 • Adeverință medicală tip
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • Fotografii de tip buletin de identitate
 • Chitanță pplata taxă de admitere
 • Un dosar plic

Fizică

 • diploma de bacalaureat şi de licenţă sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S., ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (copie după cartea de identitate, foaie matricolă, dosar plic etc).
 • candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Geografie și Geologie

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţa de la facultatea  unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă taxa de admitere;
 • dosar plic.

Informatică

 • fişa de înscriere tip;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei) originale sau copii legalizate însoţite de dovada că originalele sunt depuse la alta facultate;
 • foaia matricolă din facultate (cu media ECTS);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie simplă carte de identitate;
 • două fotografii tip buletin;
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere (la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat nu se acordă scutiri de la taxa de înscriere);
 • adeverinţă medicală tip;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

 

Istorie

 • Dosar plic
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de pe site-ul facultăţii –Fişă înscriere
 • Diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire a facultăţii (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) în originalCandidaţii care se înscriu concomitent la mai multe facultăţi vor depune dosarul cu actele originale la prima facultate. Înscrierea la celelalte facultăţi se face pe baza documentelor menţionate anterior, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale
 • Foaia matricolă din facultate în original
 • Diploma de bacalaureat în original
 • Copie legalizată a certificatului de naştere
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui iniţial de familie(dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip
 • Două fotografii color tip carte de identitate
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand pentru masteranzii care urmează a doua specializare, menţionându-se numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul)
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul)

Copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare.

 

Litere

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune diplomele în original, el va depune la facultate copiile legalizată a diplomelor de bacalaureat și licență + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă de la licență, în original (absolvenții promoției 2012 au pe adeverință media anilor de studiu);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri de masterat;
 • diploma de master (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua specializare de master;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidații care se înscriu la două programe de master din cadrul Facultății de Litere, vor depune la al doilea dosar doar fișa de înscriere și copia chitanței de admitere.

 

Matematică

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • certificatul de naştere, in copie legalizată
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverintă medicală tip;
 • adeverintă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.

Psihologie și Științe ale Educației

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licenţă în ORIGINAL.

Candidaţii cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverinţa de licenţă în original pe care sunt menţionate media anilor de studii ECTS şi aritmetică şi media examenului de licenţă.

 • Certificat de naştere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
 • Pentru candidaţii care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii).
 • Dosar plic.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în
copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidaţii care sunt studenţi la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licenţă; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverinţă de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanţare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultăţii.

 

Teologie Ortodoxă

 • dosar plic;
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • buletin/carte de identitate (copie);
 • certificat căsătorie (dacă este cazul) (copie);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original şi copie;
 • foaia matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la studiile de licenţă;
 • certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea Chiriarhului  (Episcopului) de care aparţine candidatul (apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil  al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.
 • adeverinţă medicală tip
 • adeverinţă de examen psihologic (din care să reiasă că este apt psihologic);
 • 4 fotografii color tip B.I.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere ;
 • absolvenţii altor programme de master vor depune la dosar adeverinţă de la
 • facultatea la care au fost masteranzi în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la  buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de  bursă

 

Teologie Romano – Catolică

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licenţă în original şi foaia matricolă în original. Candidaţii care nu au primit diploma de licenţă şi foaia matricolă vor aduce adeverinţă de licenţă în original. Dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune copia şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie xerox B.I./C.I.;
 • Certificatul de botez;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Două fotografii (tip buletin);
 • Curriculum vitae (CV);
 • Dosar plic.