Întrebări frecvente

Atenţie!
Înainte de a pune o întrebare, verifică dacă răspunsul nu se regăseşte deja pe această pagină. Dacă întrebarea ta nu se regăseşte aici, vom actualiza pagina şi vom adăuga răspunsul pe care îl cauţi. Comentariile nu vor primi individual răspunsuri din partea reprezentanţilor universităţii, dar vor fi folosite pentru a actualiza pagina.

Admitere:

 

În ce înterval orar au loc înscrierile?

Înscrierile au loc între orele 09:00 – 17:00.

Ce acte sunt necesare pentru completarea dosarului de admitere?

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează următoarele acte:

- diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);

-  copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);

- foia matricolă

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbare numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);

- adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară şi o adeverinţă eliberată de Policlinica pentru Sportivi Iaşi, care să atezte faptul că este “apt pentru efort fizic”;

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.);

candidaţii de etnie rromă trebuie să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care trebuie să reiasă că respetivul candidat face parte din etnia rromă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Cum trebuie completată fişa de înscriere?

Unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere este formularul de înscriere, întrucât la stabilirea rezultatelor finale se vor lua în considerare opţiunile marcate de candidaţi pe acest formular. Prin urmare trebuie acordată o atenție deosebită completării specializărilor pentru care optaţi şi a mediei de admitere.

Cum se calculează mediile?

În funcţie de rezultatele obţinute la bacalaureat, mediile sunt calculate conform condiţiilor stabilite de fiecare facultate în parte. Mai multe detalii legate de modul în care se efectuează evaluarea găsiți pe pagina ofertei de admitere.

Pot depune dosarul în cadrul mai multor facultăţi? Cum voi completa dosarele în această situaţie?

În cazul în care doreşti să te înscrii concomitent în cadrul a două sau mai multe facultăţi, vei depune dosarul cu actele în original la prima opţiune, urmând că la înscrierea pentru celelalte domenii să depui actele necesare în copie (pentru UAIC) şi în copie legalizată pentru domenii ale instituţiilor în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la care se adaugă o adeverinţă eliberată de la facultatea la care ai depus actele în original.

Care sunt amfiteatrele în care se va desfăşura admiterea?

Fiecare facultate va avea afişat la secretariat locul unde se desfăşoară admiterea şi vor fi indicatori vizuali care vor indica locul. Există la standul de admitere studenţi voluntari care te vor ghida pe tot parcursul admiterii.

Unde pot achita taxa de înscriere?

La înscriere, candidaţii achita o taxă de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii. Această taxă poate fi plătită atât în cadrul casieriilor facultăţilor cât şi în orice filială BRD de pe teritoriul ţării.

Diferă cuantumul taxei de înscriere în funcție de locul unde se achită (BRD, casieriile facultăților)?

Taxa de înscriere este aceeași indiferent de locul unde este plătită. Singura excepţie este la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, unde se plăteşte o taxă mai mică de înscriere dacă alegeţi opţiunea înscrierii online.

Pot fi scutit de taxa de înscriere?

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei;

-    candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “M. Eminescu” Iaşi.

           Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Cum şi în ce condiţii se poate restitui taxa de înscriere

Taxa de înscriere nu se returnează

Când plătesc taxa de înscriere la BRD ce date trebuie să apară pe ordinul de plată?

Contul UAIC: întrebați la filiala BRD

Numele candidatului în clar

CNP-ul (lână nume)

La rubrica “Detalii operaţiune”: Taxă admitere – Facultate (ex: Litere) – Forma de învăţământ (ex: Licenţă Zi)

Exemplu:

exemplu de OP completat

Este posibilă înscrierea on-line?

Da, anul acesta se realizează înscrieri on-line la toate facultăţile, mai puţin Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Click aici pentru detalii.

Ce taxe trebuie luate în considerare la admitere?

La admitere se plăteşte o taxă de înscriere. Cuantumul ei este stabilit de Senatul Universităţii între 75 – 300 de lei şi diferă în funcţie de Facultatea la care te înscrii. Facultatea de Teologie Romano-Catolică nu percepe taxă de înscriere. Pentru toate celelalte facultăţi, valoarea taxei de înscriere poate fi găsită în oferta de admitere.

Dacă nu eşti din Iaşi, te poţi caza în perioada admiterii la căminul C12 din Complexul Studenţesc “Codrescu” contra sumei de 15 lei / persoană / noapte.

Unde mă pot caza pe perioada admiterii?

Candidaţii la admitere şi părinţii acestora se pot caza într-unul dintre căminele universităţii, la tarife pe care Universitatea le practică doar pentru studenţii săi: 15 de lei pe noapte în Căminul C12 din campusul Titu Maiorescu, respectiv 20 de lei pe noapte în căminul C2 din campusul Târguşor Copou.

Unde pot afla informaţii cu privire la admiterea de anul trecut?

Pentru informaţii referitoare la admiterea din anii trecuţi, poţi consulta arhiva examenului de admitere.

Cui mă pot adresa în cazul în care fişa medicală este incompletă sau prezintă neclarităţi?

În cazul în care adeverinţa ta medicală este incompletă, te poţi adresa Cabinetului Medical Studenţesc situat în campusul studenţesc “Titu Maiorescu”, la parterul căminului C8.

Care sunt avantajele de care se bucură olimpicii în cadrul procesului de admitere?

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi fără admitere. Olimpicii cu performanţe recunoscute la concursuri internaţionale (absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat) care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive la nivel mondial, continental sau olimpic, pot urma două domenii din aceeaşi facultate sau din facultăţi şi instituţii diferite fără taxe de şcolarizare, conform art.2 din H.G. 1004/2002. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Facultăţile Universităţii sunt autorizate să stabilească (prin regulamentul propriu) şi alte concursuri (olimpiade) relevante şi categorii de premianţi luaţi în considerare la admitere. Premianţii de la aceste concursuri, care vor fi făcute publice prin Regulamentul Admiterii, pot fi admişi pe locuri bugetate, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de M.E.C.T.S. sau pe locuri cu taxă.

Cine mă va îndruma în perioada admiterii?

În corpul principal al universităţii vei fi întâmpinat de un punct de informare de unde primeşti informaţii inclusiv despre sălile de înscriere, adică locul în care trebuie să ajungi pentru a depune dosarul de admitere. În sală vei primi formularul de înscriere şi instrucţiuni privind modul de completare a acestuia.

Perioada de înscriere pentru elevii din Republica Moldova este aceeași cu cea afișată pe site?

Perioada de înscriere pentru cetăţenii din Republica Moldova este aceeaşi, respectiv 18-23 iulie pentru licenţă şi master. Trebuie menţionat şi faptul că pentru admiterea prin intermediul Ambasadei României din Chişinău, perioada de înscriere este diferită şi va fi anunţată de Ambasadă.

Care este vârsta maximă admisă pentru înscrierea la UAIC?

Nu există o limită superioară de vârstă pentru înscrierea la UAIC.

Dacă am dat bacalaureatul anul acesta, pot înlocui diploma cu o adeverință care să ateste că l-am luat?

Dacă nu ți s-a eliberat diploma de bacalaureat, poți să atașezi la dosar o adeverință, urmând să aduci diploma în original când îți confirmi locul.


După admitere:

Când se vor afişa rezultatele?

Pentru sesiunea din iulie, rezultatele se afişează între 24 – 27 iulie. Urmăreşte pagina de rezultate în această perioadă, informaţiile vor fi actualizate permanent.

Când pot depune contestaţie?

Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de oreîncepând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Contestaţiile se pot aproba numai în limita locurilor finanţate de la buget, alocate facultăţii respective, sau pe locuri finanţate din resurse proprii fiecărei facultăţi.

Ce mai am de făcut după ce am apărut pe listele de admişi?

După ce apar rezultatele de la admitere şi apari în categoria “admişilor”, va trebui să îţi confirmi definitiv locul la facultate. Pentru aceasta, în perioada ce  urmează admiterii, îţi vei aduce actele în original la facultate şi vei plăti o taxă de  înmatriculare de 50 de lei.

Cum procedez în cazul în care am fost admis la mai multe facultăţi?

În cazul în care ai fost admis la mai multe facultăți, îţi vei depune dosarul în orginal la facultatea pe care o preferi şi vei încheia un contract de studii. De la celelalte facultăţi la care ai fost admis îţi vei putea retrage dosarul fără nici o taxă suplimentară.

Taxa de înmatriculare. Când şi unde o pot plăti?

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxa de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

În ce situații și cu ce condiții îmi va fi restituită taxa de înmatriculare?

Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Cum procedez în cazul în care îmi doresc să retrag dosarul?

Dacă ai renunțat la școlarizare sau ai fost respins vei depune o cerere și restituirea dosarului se va face gratuit și necondiționat în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate.

În cazul în care am fost admis pe un loc cu taxă, când voi achita taxa?

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă achită, la înmatriculare, cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017.

În cazul în care am fost admis pe un loc cu taxă, când voi achita taxa?

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă achită, la înmatriculare, cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017.

Dacă am intrat pe un loc cu taxă, pot trece mai târziu la buget?

Da, este posibil ca după afişarea rezultatelor, unii candidaţi să îşi retragă dosarul, şi un candidat admis iniţial în regim de taxă, poate trece la buget.

Redistribuirea locurilor se face semestrial, astfel, dacă ai rezultate bune poţi fi bugetat următorul semestru, dar şi dacă eşti bugetat poţi în regim de taxă.

Confirmarea se poate face şi prin telefon?

Nu, pentru confirmarea locului  este nevoie de prezenţa candidatului la sediul facultăţii, predarea chitanţei pentru taxa de înmatriculare sau a unei părţi din taxa de şcolare şi completarea dosarului de admitere cu actele necesare.

Viața de student la UAIC

De ce să aleg UAIC?

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” este prima instituţie de învăţământ superior din ţară, tradiţia şi prestigiul acesteia fiind cunoscute în întreaga lume.

De cinci ani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” ocupă un loc de prestigiu în domeniul cercetării în România, premiile obţinute an de an garantând că avem profesori bine pregătiţi şi dinamici. Multe dintre cadrele noastre reprezintă chiar vârful domeniului despre care înveți la școală.

Suntem o universitate cu numeroşi „prieteni” în Europa, Statele Unite, Asia, Africa şi Australia. Acest lucru ne permite să oferim peste 500 de burse în fiecare an celor care doresc să studieze un semestru în străinătate în cele mai prestigioase universităţi ale lumii.

În ultimii cinci ani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a investit milioane de euro în construirea şi renovarea din temelii a căminelor studenţeşti, a clădirilor didactice şi a cantinei.

UAIC a fost selectată ca singura reprezentantă a învăţământului superior din România selectată într-una din cele mai prestigioase asociaţii universitare europene, Grupul Coimbra. Universităţile  Bologna, Poitiers, Salamanca – sunt doar câteva universităţi partenere ale UAIC în cadrul acestui grup, ce se află la baza celor mai importante reforme europene în domeniul educaţiei.

Ce voi studia la facultatea pe care mi-am ales-o?

În Ghidul Complet al Studiilor, vei găsi un tabel care conţine titlul fiecărei specializări, domeniul de care ţine acea specializare şi la ce facultate te poţi înscrie pentru a o studia. Făcând click pe oricare dintre specializări, va apărea lista tuturor cursurilor pe care le vei studia.

Unde mă pot caza în timpul anului universitar?

În cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” sunt puse dispoziţie peste 6000 de locuri de cazare în campusurile sale. Vezi care sunt căminele disponibile. De asemenea poţi afla de cine are drept de cazare, când se fac cazările, care sunt actele de care ai nevoie pentru a te caza şi care au fost tarifele de cazare în anul precedent.

Cum pot candida pentru o bursă în străinătate?

Universitatea noastră oferă peste 500 de burse în străinătate celor care doresc să studieze un semestru în străinătate în cele mai prestigioase universităţi ale lumii. A fi bursier în străinătate este cel mai plăcut şi instructiv mod de a face cunoştinţă cu alte culturi, iar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” ai numeroase şanse să studiezi în orice colţ al lumii.

Ce avantaje am la bănci, la cantină, reducere la abonament RATP, tabere, etc.?

UAIC are parteneriat cu B.R.D. pentru virarea burselor pe carduri și pentru plata oricăror taxe la facultate. Ca student al Universității ai avantajul de a-ți face card de student, fără taxe, la majoritatea băncilor din România, ai reducere 50% la transportul feroviar și prețuri preferențiale la cantină. Dacă ai rezultate bune, poți beneficia de o tabără gratuită pe an la munte sau la mare și dacă ești student bugetat ai abonament pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T.P. cu doar 13 lei pe lună.

Ce cursuri facultative poţi urma la UAIC?

În funcţie de înscrieri, Centrul de Limbi Străine și Formare Continuă oferă servicii lingvistice generale sau specializate pentru limbile franceză, germană, italiană, spaniolă, engleză, norvegiană, arabă, portugheză, neo-greacă, rusă ş.a, testări, cursuri de perfecţionare pentru profesorii de limbi şi cursuri de îmbunătăţire a deprinderilor de comunicare, unor cursanţi individuali sau în grup.

Ce profesii pot avea în funcţie de facultatea/specializarea pe care o urmez?

Pentru că ştim că perspectivele de carieră sunt esenţiale în algerea facultăţii, am pregătit o listă orientativă a profesiilor la care vei avea acces datorită diplomei tale. Citeşte şi articolele despre carierele extraordinare ale  unor absolvenţi ai UAIC, pe urmele cărora sperăm să păşeşti şi tu.

Ce discipline voi studia în funcţie de domeniul ales?

Pentru că e foarte important ca ceea ce înveţi să-ţi placă şi să-ţi ofere o bază teoretică solidă la terminarea studiilor, poţi afla mai multe despre ce se studiază la fiecare facultate şi specializare în parte şi care sunt disciplinele opţionale.

Cum îmi pot vizualiza notele?

Notele obținute de tine sunt confidențiale și  pot fi văzute doar de către tine, pe baza numărului matricol şi a unei parole, pe platforma online SimsWeb.

Ce este „Procesul Bologna”?

„Procesul Bologna” presupune compatibilizarea sistemelor de învăţământ superior din ţările europene. Citeşte despre schimbările generale ce şi-au pus amprenta asupra învăţământului universitar românesc.

Ce asociaţii şi ligi studenţeşti există în cadrul UAIC?

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt în jur de 20 de asociaţii, iar în fiecare an se înfiinţează altele noi. Unele dintre ele se adresează doar studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar oricăror tineri, fără restricţii de studii.

Cum pot beneficia de consiliere în carieră?

Prin Departamentul „Servicii pentru Studenți și Absolvenți” (DSSA), universitatea organizează traininguri şi seminarii care să uşureze aceste perioade dificile:

  • trainiguri de învăţare şi de luare de notiţe
  • trainiguri de management al timpului
  • traininguri de lucru în echipă

Tot aici se asigură şi consiliere de urgenţă pentru depăşirea situaţiilor de criză, dezvoltarea resurselor personale şi autocunoaştere.

Care sunt condiţiile de reducere la plata cazării?

Sunt scutiţi de plata taxei de cazare următoarele categorii de persoane:

  • Studenţii fii ai personalului didactic, bursieri ai statului etnici români şi orfani de ambii părinţi beneficiază de gratuitate la cazare, în limita subvenţiilor bugetare şi numai pe perioada anului universitar, conform reglementărilor legale în vigoare.
    • Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază de reducerea tarifului de cazare cu 50% şi tichete de masă în conformitate cu reglementările în vigoare;
    • Pentru studenţii proveniţi din Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, tarifele de cazare vor fi suportate, în baza adeverinţelor eliberate, de acestea.

Pentru mai multe detalii, consultaţi regulamentul serviciilor pentru studenţi [.pdf].

Este posibil, în anii mai mari de facultate, transferul de la ID sau FR la zi?

Transferul studenţilor poate fi efectuat de la o formă de învăţământ la alta, de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta, de la o instituţie de învăţământ superior la alta, aplicând sistemul european de credite transferabile, ţinându-se cont de:

(a) compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ;

(b) criteriile de performanţă profesională stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte;

(c) situaţii sociale deosebite.

Transferurile se judecă de la caz la caz, iar aprobarea rămâne la latitudinea facultăţii.

Noutăţi

Noutăţi prin email

Introduceţi adresa dumneavoastră pentru a primi noutăţile despre admitere prin email: