Români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica MOLDOVA, UCRAINA şi Diaspora

Numărul de locuri

Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

 1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

 

Numărul de locuri aprobat pentru cetățeni din Repulica Molodva (indiferent dacă au dat examenul de bacalaureat în România sau în Republica Moldova), Ucraina şi Diaspora este prezentat, pe facultăți, aici.

 Atenţie: Specializările în limbi străine pot fi urmate doar cu taxă.

 

Concursul de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: 100% media examenului de bacalaureat.

Candidații pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport vor susține proba sportivă eliminatorie, notată cu admis/respins.

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie aflați pe ultimele locuri: media anilor de studii liceale.

 Se pot recunoaște, în vederea admiterii, rezultatele obținute la olimpiadele/concursurile internaționale și naționale (obținute pe teritoriul României)

 

Acte necesare

 1. Fișă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 2. Original* și copie după I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul şi care atestă domiciliul în străinătate;
 5. Original* și copie certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românescdeclaratia se vizează de Consulatul/Ambasada României din ţara de domiciliu.
 7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 9. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 10. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;
 11. 3 fotografii 3×4 cm;
 12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 13. alte documente solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică).

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

 

Taxă de înscriere

Depunere dosar la sediul Universităţii: 75 lei.

Înscriere online: gratuit.

 

 Rezultate

Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la avizierul facultăţilor şi postate pe site-urile acestora.

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Formularul de confirmare şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, dosarul cu actele de studii în original, să achite prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După termenele stabililite de facultăţi, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza  Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.