Admiterea la Doctorat pentru românii de pretutindeni

Program depunere dosar:

Perioada: 1 – 9 septembrie

Sambata, 9 septembrie, dosarele se pot depune in intervalul orar 9:00-13:00 la Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat.

 

 1. Componenţa comisiei centrale de admitere:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Cătălin Tănase – Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă – Director CSUD
 • Prof.univ.dr.habil. Liviu – George Maha – Conducător de doctorat
 • Mihaela Leontie – Şef Birou pentru studii universitare de doctorat
 • Gabriela Costin – Birou pentru studii universitare de doctorat
 • Violeta Tănase – Birou pentru studii universitare de doctorat.

 

2. Taxă de înscriere: Taxa de inscriere: 75 lei.

3. Taxă de înmatriculare: -.

 

4. Locul în care se va desfăşura înscrierea candidaților la admitere :

Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat.

 

5. Modalitatea de admitere este reglementată în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2017 – 2018 din UAIC.

 

6. Criteriile de evaluare, selecție si departajare stabilite de către consiliile şcolilor doctorale.

 

7. Numărul de locuri cu taxă: 10.

Numărul de locuri pentru studii de doctorat alocat cetățenilor de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate: 27, din care 10 cu bursă.

Click pentru a vedea numărul de locuri

 

8. Conţinutul dosarului de înscriere:

 

 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • declarația de apartenență;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.